ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

19/4/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) & ΔΕΚΑ (10) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) (CPV : 34133100-9)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
YΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
                                                                                                                     Αθήνα,   19/04/2019
                                                                                                                     Αρ. πρωτ.    9251

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ANOIKTOY  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
                                                      (Αριθμ. Διακ. 6642)

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΟΚΤΩ (18) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ & ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΤΡΙΑΞΟΝΙΚΩΝ) & ΔΕΚΑ (10) ΒΥΤΙΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ (ΜΙΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΔΙΑΞΟΝΙΚΩΝ)
                                                      CPV : 34133100-9

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.300.000,00€ πλέον Φ.Π.Α.
(δεν υπόκεινται στο καθεστώς Φ.Π.Α. το Ε.Τ.Τ., τα Έξοδα Έκδοσης Πινακίδων, τα Τέλη Κυκλοφορίας και τα Τέλη Ταξινόμησης)

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 17/04/2019.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
19/04/2019 και ώρα 12:00.
• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   
22/05/2019 και ώρα 12:00.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
28/05/2019 και ώρα 12:00.

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας - κόστους.
Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).».


                                                 ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.