ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

16/5/2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Χ.Τ. (ΠΔΧΤ) ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΚΚ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (CPV : 31211100-9, 51100000-3)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
                                                                                                                       Αθήνα, 16/05/2022
                                                                                                                       Αρ. πρωτ.:  10296


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ANOIKTOY  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
                                                      (Αριθμ. Διακ. Δ7616)

Η Εταιρία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ανώνυμη Εταιρία (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και του Κανονισμού Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.  για την:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ Χ.Τ. (ΠΔΧΤ) ΚΑΙ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΚΚ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΑΥΡΟΣΟΥΒΑΛΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.
                                             CPV:  31211100-9,  51100000-3

Προϋπολογισθείσα δαπάνη:
ΤΜΗΜΑ Α’: 515.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Β’: 50.000,00, πλέον Φ.Π.Α.
Δικαίωμα προαίρεσης ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ έως το ποσό των 15.000,00€,  πλέον Φ.Π.Α.


• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 12/05/2022
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
16/05/2022 και ώρα 12:00.
• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   
23/06/2022 και ώρα 12:00.
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
29/06/2022 και ώρα 12:00.

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 6 και 10 της υπ’ αριθμ. 64233/09.06.2021 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

                                                     ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε