ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

8/1/2021
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

Η Εταιρεία Υδρεύσεως Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία

για την επιλογήαναδόχου παροχής τεχνικών υπηρεσιών:

Τεχνικός Σύμβουλος υποστήριξης για το έργο: «Συλλογή, Επεξεργασία αστικών λυμάτων Δήμων Ραφήνας-Πικερμίου και Σπάτων-Αρτέμιδος και Επαναχρησιμοποίηση-Διάθεση επεξεργασμένων εκροών»

ΠΤΛΕΥ-06

Εκτιμώμενης αξίας  3.769.620,08  Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147) 

 β) τους όρους της παρούσας

και γ) τα άρθρα του Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης