Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

15/3/2023
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ, Εργολαβία Ε-897

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διακηρύσσει

 ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΣ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

Ε - 897

Συνολικής Εκτιμώμενης αξίας  865.000,00Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.  24% )

CPV: 45231300-8

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147),

β) τους όρους της Διακήρυξης

και γ) τα άρθρα του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ PDF

ΕΕΕΣ ΜΟΡΦΗ ΑΡΧΕΙΟΥ XML

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Ε.Σ.Υ.

Τ.Κ.Π.Υ.Σ.

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΡΓΟΥ - ΥΠΟΒΑΘΡΟ OSM

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 85 ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ OPEN STREET MAP(OSM)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 102 ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΡΟ OPEN STREET MAP (OSM)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 85 (1/2)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 85 (2/2)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 102 (1/2)

ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 102 (2/2)

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 85

ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 102

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠ85-…

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ Κ102.5 – Υ102.5…

ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΜΗ ΑΓΩΓΩΝ Κ102.5…

ΤΥΠΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΣΚΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ

ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΣΩΜΑΤΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΩΣ

ΚΑΤΟΨΗ_ΤΟΜΕΣ_ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ_ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ_ΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ_ΑΠΟ ΦΑΝΟ_85_09.1

ΚΑΤΟΨΗ ΤΟΜΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 102

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 085 & ΦΑΝΟ 102 - ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΜΕΡHΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 085 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 085 ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΜΕΡHΣΙΑΣ ΑΝΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 102 ΣΧΕΔΙΟ ΓΕΙΩΣΕΩΝ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΡΥΘΜΙΣΗΣ ΑΠΟ ΦΑΝΟ 102 ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΤΑ ΦΡΕΑΤΙΑ 85 ΚΑΙ 102 ΤΟΥ ΑΔΡΙΑΝΕΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Ενημέρωση για τη λειτουργία του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα.

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας