ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

4/6/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN 15 – DN 40, ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN 50 – DN 150 ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN 50 – DN 150 CPV: 38411000-9, 38421100-3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

YΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

 

  Αθήνα,04/06/2021

Αρ. πρωτ.:10599

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ANOIKTOY  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

(Αριθμ. Διακ. 7406)

 

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN 15 – DN 40,  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN 50 – DN 150 ΚΑΙ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΤΥΠΟΥ WOLTMAN ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ DN 50 – DN 150
CPV: 38411000-9, 38421100-3

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.369.500,00 € πλέον Φ.Π.Α.

 

·         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 31/05/2021.

·         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

04/06/2021 και ώρα 12:00.

·         ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   

19/07/2021 και ώρα 12:00.

·         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
23/07/2021 και ώρα 12:00.

 

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).».

 

ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.