ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

28/8/2020
«ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ»

Η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Διακηρύσσει

 

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΛΕΩΦΟΡΟ ΣΧΙΣΤΟΥ» Εργολαβία: Ε-879

Εκτιμώμενης αξίας δύο εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα οκτώ χιλιάδων

τριακοσίων εξήντα ευρώ (2.348.360,00 €) (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α)   τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147), 

β)   τους όρους της Διακήρυξης και

γ)   τα άρθρα του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης.

cpv: 45231300-8

NUTS: EL306