ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

2/4/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ CPV: 42122430-3, 42123400-1

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

 

 

 Αθήνα, 02/04/2021

 Αρ. Πρωτ.: 6416

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

(Αριθμ. Διακ. 7395)

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,  για την:

 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΑΝΤΛΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΔΥΟ (2) ΑΝΤΛΙΩΝ ΠΕΡΙΣΣΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΔΥΟ (2) ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ, ΑΕΡΟΨΥΚΤΩΝ, ΕΛΑΙΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

CPV: 42122430-3, 42123400-1

 

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Τμήματος 1: 133.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.

Προϋπολογισθείσα δαπάνη Τμήματος 2: 11.000,00€, πλέον Φ.Π.Α

 

Συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη : 144.000,00€, πλέον Φ.Π.Α.

 

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 30/03/2021.                        

·         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

02/04/2021 και ώρα 12:00.

·         ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

13/05/2021 και ώρα 12:00.

·         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

19/05/2021 και ώρα 12:00.

 

 

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

 

 

 

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ’ αριθ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

 

                                                                        ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.