ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

11/1/2019
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ - ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ (CPV: 72267000-4)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

                                                                   Αθήνα, 09/01/2019 
                                                                   Αρ. Πρωτ. 314

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
(Αριθμ. Διακ. 6009)

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΛΕΓΧΟΥ – ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΟΡΝΟΥ 
(CPV: 72267000-4)

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 69.440,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 56.000,00€, ΦΠΑ: 13.440,00€).

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
          11/01/2019 και ώρα 12:00
• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   
          05/02/2019 και ώρα 12:00
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
          11/02/2019 και ώρα 12:00

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»                                               
                                                              ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.