ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

22/2/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1) 7 ΟΜΑΛΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ 340HP & 1 ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ 190HP, 2) 2 ΤΕΜ. ΠΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ 1 ΤΕΜ. ΥΦΙΣΤ. ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ & ΕΓΚΑΤ., 3) 11 ΤΕΜ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV: 31161000-2, 31214520-0, 31221000-1)

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
                                                                   
                                                                                 Αθήνα, 22/02/2021
                                                                                 Αριθμ. Πρωτ. 3534    

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ANOIKTOY ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
(Δ7334)

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την:

• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 7 ΟΜΑΛΩΝ ΕΚΚΙΝΗΤΩΝ (SOFT STARTERS) 340HP και 1 ΟΜΑΛΟΥ ΕΚΚΙΝΗΤΗ (SOFT STARTER) 190HP (CPV: 31161000-2)
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2 ΤΕΜ. ΠΕΔΙΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ, ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ 1 ΤΕΜ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΜΕ ΑΠΟΖΕΥΚΤΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (CPV: 31214520-0)
• ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 11 ΤΕΜ. ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΟΜΩΝ (Η/Ν) ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV: 31221000-1)

Η  συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης (για όλα τα Τμήματα) ανέρχεται στο ποσό των Εξήντα Επτά Χιλιάδων Εννιακοσίων Ευρώ (67.900,00 €), πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
    22/02/2021 και ώρα 12:00
• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   
    26/03/2021 και ώρα 12:00
• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:  
    01/04/2021 και ώρα 12:00

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

                                                                              ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.