ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

2/9/2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 9.000.000 ΦΥΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΥ10, 20.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE(ENT/Θ/3/1900) ΚΑΙ 800.000 ΦΥΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΥ10 ΛΕΥΚΟ (CPV: 22822200-0, 30199711-7) FENETRE(ENT/Θ/3/1900) ΚΑΙ 800.000 ΦΥΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΥ10 ΛΕΥΚΟ CPV:


ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
YΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

    Αθήνα, 02/09/2019 
Αρ. Πρωτ.:   18320 
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ANOIKTOY  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ
(Αριθμ. Διακήρυξης 6763)


Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό  δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  9.000.000 ΦΥΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΥ10,
20.000.000 ΦΑΚΕΛΩΝ FENETRE(ENT/Θ/3/1900) ΚΑΙ
800.000 ΦΥΛΛΩΝ ΕΝΤΥΠΟΥ ΜΥ10 ΛΕΥΚΟ
CPV : 22822200-0, 30199711-7


Ο συνολικός προϋπολογισμός της σύμβασης  ανέρχεται στο ποσό των € 551.800,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €  445.000,00 ΦΠΑ : € 106.800,00).


• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ:    30/08/2019.

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
       02 /09/2019 και ώρα 12:00.

• ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   
07/10/2019 και ώρα 12:00.

• ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   11/10/2019 και ώρα 12:00.


Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).


Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ).».

ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.