ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

4/11/2021
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ

YΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 

  Αθήνα,  04/11/2021

Αρ. πρωτ.: 21022

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ANOIKTOY  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

(Αριθμ. Διακ. 7518)

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για την:

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

CPV: 22816100-4, 22816300-6, 22851000-0, 22852100-8, 22900000-9, 24910000-6, 30145100-8, 30192000-1, 30192110-5, 30192111-2, 30192121-5, 30192123-9, 30192125-3, 30192130-1, 30192131-8, 30192132-5, 30192133-2, 30192134-9, 30192350-9, 30192800-9, 30192910-3, 30192920-6, 30194820-9, 30197110-0, 30197130-6, 30197220-4, 30197310-2, 30197320-5, 30197321-2, 30197330-8, 30197400-0, 30197641-1, 30197644-2, 30199110-4, 30199230-1, 30199711-7, 30199712-4, 30199793-5, 39241200-5, 39292500-0, 39541140-9, 44424200-0 & 44425100-6

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 71.059.40€ πλέον Φ.Π.Α.

 

·         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

04/11/2021και ώρα 12:00.

·         ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   

03/12/2021και ώρα 12:00.

·         ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:
                09/12/2021 και ώρα 12:00.

 

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο χρόνος υποβολής των προσφορών και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 259 του Ν.4412/2016 και στα άρθρα 6 και 10 της υπ’ αριθμ. 64233/09.06.2021 (ΦΕΚ 2453/Β΄/09.06.2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με τίτλο «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».

ΕΚ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.