ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

15/3/2019
«Παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών» CPV: 65130000-3

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Αθήνα,  13/03/2019

                                                                                       Αρ. Πρωτ.:   5805

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ANOIKTOYΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

                                            (Αριθμ. Διακ. 6525)

Η Εταιρεία Υδρεύσεως και  Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.) προκηρύσσει ηλεκτρονικό δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων, με βάση τις διατάξεις του Ν.4412/2016, για την :

«Παροχή Υπηρεσιών για την Υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων της Διεύθυνσης Δικτύου Ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην υλοποίηση τεχνικών ενεργειών»

CPV: 65130000-3

Η συνολική εκτιμώμενη αξία και των τριών τμημάτων (Α΄,Β΄,Γ΄) ανέρχεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων εξακοσίων χιλιάδων Ευρώ (3.600.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων των Δικαιωμάτων Προαίρεσης, πλέον Φ.Π.Α. 24%

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: 13/03/2019
  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

15/03/2019  και ώρα 12:00

  • ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   

18/04/2019 και ώρα 12:00

  • ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:   24/04/2019 και ώρα  12:00

 

Ως κριτήριο αξιολόγησης των προσφορών ορίζεται η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο τιμής.

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού θα αναρτηθεί σε ηλεκτρονική (pdf) μορφή στην διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.grτου ΕΣΗΔΗΣ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. (www.eydap.gr) και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και το άρθρο 5 της υπ΄ αριθμ. 56902/215 ΥΑ (ΦΕΚ 1924/Β’/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».