ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ

1/7/2022
«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ»

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διακηρύσσει 

ανοικτή διαδικασία

για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου :

«ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π.  Α.Ε.  ΣΤΟ ΓΑΛΑΤΣΙ»

Εκτιμώμενης αξίας ογδόντα τεσσάρων  χιλιάδων εκατόν ογδόντα οκτώ ευρώ (84.188,00 €) (πλέον Φ.Π.Α. 24%),

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α)   τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α' 147) και

β)   τους όρους της Διακήρυξης.