Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

22/5/2023
ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., τμήμα 1/Εργολαβία Ε-894.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α' ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ Α.Ε. (Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.)

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΠΙΕΖΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε.

Συνολικής Εκτιμώμενης αξίας εξήντα τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων επτακοσίων δύο ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (63.553.702,35 €) (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

Εκτιμώμενη αξία τμήματος 1/Εργολαβία Ε-894.1 ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Α' ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΑΣ: 25.458.442,62 € (χωρίς Φ.Π.Α. 24%)

που θα διεξαχθεί σύμφωνα με:

α. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Α’ 147),

β. τους όρους της Διακήρυξης και

γ. τα άρθρα του Τεύχους Κανονιστικού Πλαισίου Υλοποίησης της Σύμβασης.

CPV: 45231300-8: Κατασκευαστικές εργασίες για αγωγούς ύδρευσης και αποχέτευσης
45232100-3: Επικουρικά έργα για αγωγούς ύδρευσης

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας