ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας με κύρια αρμοδιότητά του τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξής της.  Γενικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των εταιρικών σκοπών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την πορεία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.  Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται α) από τη Γενική Συνέλευση όσον αφορά τα 9 Μέλη του Μετόχου της πλειοψηφίας, β) από την Ειδική Συνέλευση όσον αφορά τους 2 εκπροσώπους της μειοψηφίας  και γ) από εκλογές μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας για τους 2 εκπροσώπους των εργαζομένων και έχει πενταετή θητεία. Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει προκύψει από την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας (28/6/2013), τις εκλογές των εργαζομένων του Ιουνίου 2012, τη Γενική Συνέλευση (2/6/2015) και την Έκτακτη Γενική Συνέλευση (15/1/2016). Η θητεία του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 28 Ιουνίου 2018. Στο σύνολο των δεκατριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα δύο είναι Εκτελεστικά - ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Κωνσταντίνος Βαφειάδης - ενώ τα έντεκα Μέλη είναι Μη Εκτελεστικά.  Από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, το ένα Μέλος είναι Ανεξάρτητο κατά την έννοια του Ν. 3016/2002.

Σημειώνεται, ότι εκτός από τους εκπροσώπους των μετόχων που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται και από δύο Μέλη εκπροσώπων των εργαζομένων της Εταιρείας καθώς και από δύο Μέλη που εκπροσωπούν τους μετόχους της μειοψηφίας.

Mέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιοδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι της επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία.  Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας όμως μπορεί να είναι Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία κατά τα οριζόμενα στον κν 2190/1920.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος

O Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος είναι Δρ Υδρογεωλόγος γεννημένος στη Θεσσαλονίκη το 1952 με τις ακόλουθες σπουδές : 1978 : Πτυχίο Γεωλογικού τμήματος (Laurea in Scienze Geologiche) της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστήμιου Πάρμας (Universita degli Studi di Parma - Italia)
1982: Δίπλωμα Εμπεριστατωμένων Σπουδών [Diplôme d’ Études Approfondies (D.E.A)] στις Επιστήμες του Νερού [(Sciences de L’Eau) σε θέματα Υδρολογίας - Υδρογεωλογίας- Υδροχημείας και Διαχείρισης Υδατικών Πόρων] του Πανεπιστημίου Pierre et Marie Curie του Παρισιού (Paris VI)
2004: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Υδρογεωλογία του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 1983 εργάστηκε στην Γεωπονική Σχολή Αθηνών ως Επιστημονικός συνεργάτης στο έργο του Υπουργείου Χωροταξίας και Περιβάλλοντος «Επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο περιβάλλον - Αττική». Από το 1984 έως το 1997 εργάστηκε στο Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), στον τομέα της βασικής έρευνας και μελέτης μικρών και ευρύτερων περιοχών με ολοκληρωμένη προσέγγιση των υδρογεωλογικών συστημάτων και την ποσοτική και ποιοτική διερεύνηση του Κύκλου του νερού στο σύνολό του (Μετεωρολογία, Υδρολογία, Υδροδυναμική και Υδροχημεία).
Από το 1997 έως το 2004 εργάστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης ως Εμπειρογνώμονας στη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων (Δ.Υ.Π.)., με σκοπό την υποστήριξη όλων των περιφερειακών μονάδων της Δ.Υ.Π., τη σύνταξη προδιαγραφών, την προκήρυξη, την αξιολόγηση, την ανάθεση (1997-2003), την επίβλεψη και παραλαβή (2004-2008) των Σχεδίων Διαχείρισης Υδατικών Πόρων για το σύνολο των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας. Την χρονική περίοδο 1998-2003 υπήρξε επίσης εκπρόσωπος της χώρας στις Ευρωπαϊκές Επιτροπές για τα θέματα των υπογείων υδάτων στο πλαίσιο της κατάρτισης της Οδηγίας 2000/60 και ενός καθοδηγητικού κειμένου υποστήριξης της εφαρμογής της Οδηγίας για τον προσδιορισμό των τάσεων ποιοτικής και ποσοτικής υποβάθμισης των υπογείων υδάτων ως συνεργάτης προγράμματος (Project partner).
Από το 2004 έως το 2011 εργάστηκε στην Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Μ.Ο.Δ), στη διαχείριση έργων από την διαδικασία ένταξής τους σε κάποιο Χρηματοδοτικό Μέσο μέχρι την Ολοκλήρωση των πράξεων. Παράλληλα, διετέλεσε και Σύμβουλος του Προέδρου της Μ.Ο.Δ. σε θέματα Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Γ’ Κ.Π.Σ. - Ε.Σ.Π.Α.)
Από το 2011 έως το 2014 εργάστηκε στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης - Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και Μελετών (Ε.Κ.Β.Α.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.), στον τομέα της βασικής έρευνας και μελέτης μικρών και ευρύτερων περιοχών, με ειδικότερη απασχόληση στα έργα Υδρογεωλογικής Έρευνας.
Έχει 19 Δημοσιεύσεις - Ανακοινώσεις σε Συνέδρια και Ημερίδες, 27 Μελέτες - Έρευνες και 34 Υπηρεσιακές Εκθέσεις υδρολογικού, υδρογεωλογικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου.

 
Ιωάννης Μπενίσης, Διευθύνων Σύμβουλος - Εκτελεστικό Μέλος

Ο Ιωάννης Μπενίσης γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Αθήνα. Πέρασε με υποτροφία στο Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών, την οποία διατήρησε καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.
Εργάστηκε για αρκετά χρόνια στον εκπαιδευτικό τομέα ως καθηγητής σε Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και διατέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος μεγάλου φροντιστηριακού οργανισμού. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη διαχείριση και οργάνωση πολυάριθμων επιχειρήσεων, σε κλάδους όπως εκπαίδευση, κατασκευές, ενέργεια, τουρισμός και εστίαση. Δραστηριοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα και υπήρξε ιδιοκτήτης Εταιρείας Συμβούλων ενεργειακών θεμάτων. Ήταν από τους πρώτους στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με τα φωτοβολταϊκά συστήματα και υπήρξε ιδιοκτήτης μικρού φωτοβολταϊκού πάρκου.
Έλαβε μέρος σε διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Τουρισμού για θέσεις Διευθυντών και μαζί με τους λοιπούς επιτυχόντες προσλήφθηκε ως συμβασιούχος με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Αποχώρησε μετά τη λήξη της σύμβασής του, παρ’ ότι είχε τη δυνατότητα μονιμοποίησης, την οποία διεκδίκησαν και πέτυχαν πολλοί εκ των τότε συμβασιούχων.
Τον Ιούλιο του 2015 ανέλαβε καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. Μέχρι σήμερα, έχει λάβει πολλές και σημαντικές πρωτοβουλίες για την εδραίωση του κοινωνικού χαρακτήρα της Εταιρείας και τον εκσυγχρονισμό των οργανωτικών δομών και λειτουργιών της, με βραβεύσεις και διακρίσεις τόσο στον τομέα του management όσο και για τις ψηφιακές εφαρμογές που υλοποιήθηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα.   

 
Κωνσταντίνος Βαφειάδης, Μέλος Δ.Σ. - Εκτελεστικό Μέλος

Ο Κωνσταντίνος Βαφειάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών. Είναι διπλωματούχος της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1997), κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος M.Sc. in Advanced Chemical Engineering από το Imperial College London (1998) και διδακτορικού διπλώματος Ph.D. in Control Engineering από το City University London (2003). Εργάζεται ως Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εξειδίκευση σε σύνθετα έργα πληροφορικής, με έμφαση στο χρηματοπιστωτικό τομέα καθώς και στο σχεδιασμό και υλοποίηση επενδυτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο ΕΜΠ ασχολήθηκε ενεργά με το φοιτητικό κίνημα και διετέλεσε Μέλος του Δ.Σ. του συλλόγου φοιτητών και εκπρόσωπος των φοιτητών στα όργανα συνδιοίκησης. Είναι εκλεγμένο Μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Συλλόγου Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ) από το 2005, Β’ Αντιπρόεδρος από το 2007 και Πρόεδρος στις εκλογές του 2010 και του 2013. Είναι εκλεγμένος στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). Έχει διατελέσει Μέλος της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας του ΤΕΕ καθώς και της Μόνιμης Επιτροπής Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων του ΤΕΕ, όπως επίσης έχει διατελέσει Μέλος του Δ.Σ. του Οργανισμού Διεξαγωγής Ιπποδρομιών Ελλάδος (ΟΔΙΕ) (2010-2014). Το 2014 εξελέγη δημοτικός σύμβουλος στα Βριλήσσια και στη συνέχεια ορίστηκε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βριλησσίων. Από τον Ιούλιο του 2015 είναι Αντιδήμαρχος Ανθρώπινων και Οικονομικών Πόρων του Δήμου Βριλησσίων.

 
Ιωάννης Καρδαράς, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Ιωάννης Καρδαράς γεννήθηκε στον Πειραιά το 1948. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής Αθηνών (1974), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου με ειδίκευση στο Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο «Συγκριτικό Ευρωπαϊκό Δίκαιο» (1976). Εργάζεται ως δικηγόρος στον Πειραιά από το 1977 και είναι δικηγόρος στον Άρειο Πάγο. Έχει διατελέσει επί 2 τριετίες Μέλος του Δ.Σ. του «Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά» καθώς και εκδότης της «Δικηγορικής Επικαιρότητας». Το 2014 ως υποψήφιος πρόεδρος διεκδίκησε στο β’ γύρο την Προεδρία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά και τελικά εκλέχτηκε Μέλος του Δ.Σ., την οποία ιδιότητα διατηρεί έως σήμερα, ενώ έχει ενεργή συμμετοχή στην υπεράσπιση κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων. Από το 2002 έως το 2014 εκλέγεται επί 12 έτη Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Πειραιά με τη δημοτική κίνηση «Λιμάνι της Αγωνίας» με ενασχόληση σε πολλά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και με την Ψυτάλλεια που αφορά την ΕΥΔΑΠ και τον Δημόσιο χαρακτήρα της. Από το 2013 έως το 2014 συμμετείχε σε ομάδα νομικών που ασχολούνταν εθελοντικά με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), με σκοπό την αντιδικία στα Ανώτατα Διοικητικά και Πολιτικά Δικαστήρια.

 
Γεώργιος Μακρυνός, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Γιώργος Μακρυνός, υγιεινολόγος - επόπτης δημόσιας υγείας γεννήθηκε το 1959 στον Πειραιά. Πτυχιούχος του τμήματος Δημόσιας Υγιεινής (1982) της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΤΕΙ Αθηνών, με μετεκπαίδευση στην «διαχείριση και τεχνολογία περιβάλλοντος» και μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη δημόσια υγεία (2007-09) από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Με επαγγελματική - εκπαιδευτική - επιστημονική εμπειρία ως εργαστηριακός συνεργάτης-καθηγητής εφαρμογών στο τμήμα Δημόσιας Υγιεινής του ΤΕΙ Αθηνών (1985-2002), σε γνωστικά αντικείμενα μεταξύ των οποίων: α) η Περιβαλλοντική Υγιεινή και Υγειονομική Μηχανική ( Υγιεινή Υδάτων & Ύδρευσης- Υγιεινή Αποχέτευσης, επεξεργασία και διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων ), β) Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας. Με εκπαιδευτική εμπειρία στην τεχνική εκπαίδευση στον τομέα υγείας & πρόνοιας και στην επαγγελματική κατάρτιση σε θέματα Δημόσιας Υγείας και Περιβάλλοντος Με ιδιαίτερη ενασχόληση στην Υγιεινή και Ασφάλειας της Εργασίας(ΥΑΕ) ως μέλος του ΣΥΑΕ (Συμβούλιο Υγιεινής & Ασφάλειας της Εργασίας) του Υπουργείου Εργασίας (2001-05), (2007-09) και υπεύθυνος της γραμματείας Υγιεινής & Ασφάλειας της ΠΟΕ-ΟΤΑ. (2007-10) Εξωτερικός συνεργάτης του τομέα Επαγγελματικής & Βιομηχανικής Υγιεινής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ). Με πλούσια κοινωνική και πολιτική δράση από τα φοιτητικά χρόνια έως σήμερα στους χώρους: της τεχνολογικής εκπαίδευσης, δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος , αθλητισμού, πολιτισμού και των κοινωνικών δικαιωμάτων. Δημοτικός σύμβουλος Κορυδαλλού από το 2010 και Πρόεδρος του Οργανισμού Άθλησης & Πολιτισμού Δήμου Κορυδαλλού Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας (ΠΕΕΔΥ) Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγειών Πόλεων και Προαγωγής Υγείας (ΕΔΔΥΠΠΥ). Εκλεγμένο μέλος στην γενική συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) και μέλος της επιτροπής κοινωνικής προστασίας, υγείας και αλληλεγγύης. Διετέλεσε αντιπρόεδρος Δ.Σ. του Γ.Π.Ν. Δυτ. Αττικής «Αγία Βαρβάρα» (2010) και αναπληρωτής αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ειδ. Νοσοκομείο «Οφθαλμιατρείο Αθηνών (2010). Μέλος του Κ.Σ. της Ε.Σ.Ε.Ε., γραμματέας της ομοσπονδίας του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού των ΤΕΙ και πρόεδρος της ελληνικής ομοσπονδίας πυγμαχίας (Ε.Ο.Π).

 
Αλέξανδρος Πουλιάσης, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο Αλέξανδρος Πουλιάσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Μεγάλωσε στο Περιστέρι και αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο. Εισήχθηκε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του ακολουθώντας την κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο ο Αλέξανδρος Πουλιάσης εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, δραστηριοποιημένη στον τομέα της ένδυσης, μέχρι το 2005, όταν η επιχείρηση διέκοψε τις εργασίες της. Από το 2006 ως το 2015 εργάστηκε ως υπεύθυνος πωλήσεων σε εταιρίες παραγωγής θυρών. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας του Δήμου Περιστερίου. Είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου της Αντιπροσωπείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέλος του Κέντρου Ειδικών Ατόμων "Χαρά".
 
Νικόλαος Σαράντης, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος
Ο Νικόλαος Σαράντης, Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - Καματερού, γεννήθηκε από Ευβοιώτες γονείς το 1957 στους Αγίους Αναργύρους όπου κατοικεί μόνιμα. Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο παιδιών.
Είναι γραφίστας, εκπαιδευτικός στο Τμήμα Γραφιστικής του Α.ΤΕ.Ι Αθήνας από το 1982 . Κατέχει μεταπτυχιακό με τίτλο «Ευρωπαϊκή Ένωση και Αναπτυσσόμενες Χώρες» από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (χρονολογία).
Εξελέγη, πρώτη φορά Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων στις δημοτικές εκλογές του 2006. Στις δημοτικές εκλογές του 2010, θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του Δημάρχου του ενιαίου «καλλικρατικού» Δήμου Αγίων Ανάργυρων - Καματερού και εκλέγεται, όπως και στις δημοτικές εκλογές του 2014. Από τον Οκτώβριο του 2011 έως τον Οκτώβριο του 2014, διατέλεσε Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).
Από τον Οκτώβριο του 2014 έως και σήμερα είναι Γενικός Γραμματέας Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ).
Στην κοινωνική του συμμετοχή έχει διατελέσει Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Δυτικής Αθήνας (2009 - 2011), Μέλος του Δ.Σ. της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Τ.Ε.Δ.Κ.Ν.Α.) (2006 - 2010), Μέλος του Δ.Σ. του Δήμου Αγίων Αναργύρων (1986-2002), Αντιδήμαρχος του Δήμου Αγίων Αναργύρων (1988-1990), Πρόεδρος Δ.Σ. του Δήμου Αγίων Αναργύρων (1991-2000), Ιδρυτής και Πρόεδρος του Αθλητικού Οργανισμού και του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αγίων Αναργύρων (1986-1988), Μέλος του Δ.Σ. του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων Κοινοτήτων Νομού Αττικής (Ε.Σ.Δ.Κ.Ν.Α.) (1998-2002), Πρόεδρος του Δ.Σ. του Γυμναστικού Συλλόγου Αγίων Αναργύρων (1990-1997), Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Αττικής - Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Σ.Κ.Α. - ΕΟΚ) (1993-1997) και Μέλος του Δ.Σ. της επιτροπής Δημοκρατικών Κατοίκων και Μορφωτικής Λέσχης Αγίων Αναργύρων (1974)
 
Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Μέλος Δ.Σ. - Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Μιχαήλ Σταυρουλάκης είναι οικονομολόγος, λογιστής - φοροτεχνικός και σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηρακλείου Κρήτης, στη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο τμήμα Λογιστικής (1981) και στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (ΑΒΣΠ) (1986). Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Α’ τάξης. Έχει εργαστεί ως λογιστής και οικονομικός σύμβουλος σε διάφορες επιχειρήσεις και διαθέτει εμπειρία σε διεθνείς και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Από το 1992 έως το 2010 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία TRANSDON INC. Μέχρι σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητος λογιστής - φοροτεχνικός σύμβουλος. Μιλά πολύ καλά Αγγλικά.

 
Γεώργιος Χαλαμπαλάκης, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Γεώργιος Χαλαμπαλάκης γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1977. Σπούδασε Φυσική της Επιστήμη των Λέιζερ & Υλικών (BSc Hons) στο Πανεπιστήμιο Heriot-Watt του Εδιμβούργου της Σκωτίας (2000) και κατέχει Διδακτορικό (PhD) στην Επιστήμη Συμπυκνωμένης Ύλης και Νανοτεχνολογίας των Υλικών από το Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ της Γαλλίας (2005). Η εργασία του έχει βραβευτεί με το Βραβείο Καλύτερης Έρευνας Νέου Ερευνητή στο Διεθνές Συνέδριο Επιστήμης Υλικών (E-MRS) του Στρασβούργου της Γαλλίας, το 2004. Είναι συντάκτης και ομοσυντάκτης 12 δημοσιεύσεων και παρουσιάσεων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Έχει εργαστεί ως Φυσικός στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ). Το 2001 διατέλεσε βοηθός έρευνας στον τομέα της Νανο-Βιοιατρικής στο Biozentrum του Πανεπιστημίου της Βασιλείας στην Ελβετία. Από το 2005 έως το 2007, διετέλεσε ερευνητής επιστήμονας στον τομέα των Λέιζερ & Νανο-δομικών Υλικών στο Ερευνητικό Κέντρο της Royal Philips Ltd στο Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. To 2007 εργάστηκε ως Ερευνητής Επιστήμονας στον τομέα Νανο-δομικών Υλικών στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» στην Αθήνα, και από το 2009 έως και σήμερα εργάζεται ως ερευνητής στον τομέα των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε) στην Αθήνα. Από το Ιούνιο του 2013 είναι συνιδρυτής εταιρείας, η οποία δραστηριοποιείται στην παρασκευή και εξαγωγή Ελληνικών Βιολογικών αγροτικών προϊόντων.

 
Χρήστος Μηστριώτης, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Έλαβε Πτυχίο Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομετρία από το University of Kent, Canterbury και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το Imperial College ςτο Λονδίνο. Έχει εργαστεί σε χρηματιστηριακές - επενδυτικές εταιρείες και από το 2004 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Treasurer) σε μεγάλο Όμιλο.

 
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Παναγιώτης Σκουλαρίκης γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1972.

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1989 και το 1992 έλαβε πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο LondonSchoolofEconomicsαπ’ όπου έλαβε M.Sc. στα Οικονομικά/Επιχειρησιακή Έρευνα και M.Phil. στα Οικονομικά/Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Τη δεκαετία του 1990 εργάστηκε στην CitibankN.A. στο Λονδίνο, στους τομείς των χρεογράφων και της διαχείρισης ρευστότητας, ενώ με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 2001, ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού συμβούλου του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας. Από το 2003 έως το 2010 διετέλεσε Υποδιευθυντής Διοίκησης και ασχολήθηκε με τα θέματα οικονομικής αποδοτικότητας της Τράπεζας και του Ομίλου της ATEbank. Τον Ιούνιο του 2005, στο πλαίσιο της μερικής ιδιωτικοποίησης  της ΑΤΕbank,  ανέλαβε τη δημιουργία και διεύθυνση των επενδυτικών σχέσεων της Τράπεζας, ενισχύοντας τις επαφές και σχέσεις με την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα και τους θεσμικούς επενδυτές.

Από τον Αύγουστο 2012, αποτελεί στέλεχος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας ως αρχικά καθήκοντα την παρακολούθηση των δεσμεύσεων και της πορείας του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς, την Διοικητική Πληροφόρηση (MIS) καθώς και την σχέση με τους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Το Μάρτιο του 2015 ανέλαβε την δημιουργία, εποπτεία και διαχείριση των Σχέσεων με τις Εποπτικές Αρχές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθήκοντα που επιτελεί έως σήμερα από την θέση του Γενικού Διευθυντή, όντας και μέλος πολλών διοικητικών επιτροπών του Ομίλου.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τον Ιούλιο 2010 ενώ έχει διατελέσει και μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΕ Αμοιβαία Κεφάλαια. Είναι παντρεμένος, έχει μια κόρη και μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

 

 
Εμμανουήλ Αγγελάκης Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος

Ο Μανώλης Αγγελάκης γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα, είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ ως Επιστημονικό Προσωπικό από το Μάιο του 1993. Από το Φεβρουάριο του 2014 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής. Ο κ. Αγγελάκης διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων «Ένωσις Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, είναι Πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ, ενώ από τον Απρίλιο του 2009 έχει εκλεγεί ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

 
Γεώργιος Αλεξανδράκης Μέλος Δ.Σ. - Μη Εκτελεστικό Μέλος


Ο Γιώργος Αλεξανδράκης γεννήθηκε στις 11.6.1976 στο Αγρίνιο, όπου ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ απόφοιτος της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΑΤΕΙ Πάτρας και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) της σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Κατά τα έτη 2002-2003 απασχολήθηκε στη ΔΕΠΑ, ως μηχανικός και έκτοτε μέχρι σήμερα εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως υπεύθυνος Μηχανικός του Μηχανολογικού Τμήματος των Η/Μ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης.
Γνωρίζει άριστα αγγλικά και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εργασίας της ΓΣΕΕ, µέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κατέχει άδεια Λογιστή Φοροτέχνη β΄ τάξης µε ΑΜ 0119319.
Το 2004 εκλέγεται για πρώτη φορά Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Αποχέτευσης και έχει διατελέσει τέως Πρόεδρός του για 10 συναπτά έτη. Επίσης επί σειρά ετών εκλέγεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και της Εκτελεστικής της Επιτροπής.
Από τον Ιούλιο του 2017 είναι Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

 

 
Ιωάννης Μουτζουρίδης | Νομικός Σύμβουλος Δ.Σ. Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών

Ο Ιωάννης Μουτζουρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Κατάγεται από το Ναύπλιο, από οικογένεια με μακρά παράδοση στη νομική και πολιτική ζωή της Αργολίδας.

Εργάζεται ως Δικηγόρος στην Αθήνα από το 1999 και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι απόφοιτος του Ελληνο- Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Κολλεγίου Αθηνών (1992). Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2000 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Εργατικό Δίκαιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπονώντας διπλωματική εργασία με τίτλο «Ομαδικές Απολύσεις», σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Λεβέντη.

Έχει ασκήσει μάχιμη δικηγορία, έχει συμμετάσχει στην ίδρυση Δικηγορικών Εταιριών και έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Ομίλων Εταιριών κυρίως σε θέματα Εμπορικού, Εταιρικού, Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου, και Νομικός Σύμβουλος σε Διοικητικά Συμβούλια Ομίλων Εταιριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Έχει χειρισθεί δικαστηριακές υποθέσεις μεγάλων Εταιριών, συμμετάσχει σε διαιτησίες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), διαπραγματευθεί δημόσιες συμβάσεις, και χειρισθεί δημόσιους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών.

Έχει επίσης διατελέσει Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης- Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Ανάπτυξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και με ειδίκευση στην οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης έχοντας συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.  

Στην ΕΥΔΑΠ έχει απασχοληθεί στην Υπηρεσία Δικών και στην Υπηρεσία Εργατικών Θεμάτων, έχει διατελέσει Προϊστάμενος στην Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων και από το 2015 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, έχοντας, μεταξύ άλλων, στην αρμοδιότητά του τις Δικαστηριακές Υποθέσεις, την Κανονιστική Συμμόρφωση, τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, την Αναγκαστική Είσπραξη Οφειλών και τα Εργασιακά Θέματα του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.

Ομιλεί την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

 

 

 
Χριστίνα Κονταράτου | Γραμματέας Δ.Σ.