Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας με κύρια αρμοδιότητά του τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξής της.  Γενικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των εταιρικών σκοπών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την πορεία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.  Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται α) από τη Γενική Συνέλευση όσον αφορά τα 9 Μέλη του Μετόχου της πλειοψηφίας, β) από την Ειδική Συνέλευση όσον αφορά τους 2 εκπροσώπους της μειοψηφίας  και γ) από εκλογές μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας για τους 2 εκπροσώπους των εργαζομένων και έχει πενταετή θητεία με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού. 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει προκύψει από την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας (11/6/2018), τις εκλογές των εργαζομένων του Ιουνίου 2017 και τη Γενική Συνέλευση (26/6/2019). Οι κ.κ. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Χαράλαμπος Σαχίνης, Αναστάσιος Τόσιος, Αικατερίνη Μπερίτση, Αλέξανδρος Νασούφης, Άγγελος Αμδίτης,  Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος και Αλέξανδρος Πουλιάσης εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2019, από τους Μετόχους της πλειοψηφίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» με πενταετή θητεία, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και λήγουσα στις 28.06.2024.  Ο κ. Χρήστος Καραπλής εκλέχθηκε κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών στο Μέτοχο της πλειοψηφίας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» σύμφωνα με το εδαφ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016 στις 15 Μαίου 2020. Οι κ.κ. Χρήστος Μηστριώτης και Παναγιώτης Σκουλαρίκης έχουν εκλεγεί από την Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (11 Ιουνίου 2018) με θητεία έως την 11η Ιουνίου 2023, ενώ οι κ.κ. Εμμανουήλ Αγγελάκης και Γεώργιος Αλεξανδράκης είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ με θητεία λήγουσα στις 6 Ιουλίου 2022.

Στο σύνολο των δεκατριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα δύο είναι Εκτελεστικά - ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χαράλαμπος Σαχίνης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, Αναστάσιος Τόσιος - ενώ τα έντεκα Μέλη είναι Μη Εκτελεστικά.  Από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα τέσσερα Μέλη είναι Ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920 όπως ίσχυε μέχρι την 31/12/2018 και τον 4548/2018.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό Μέλος

Η Θεοδώρα Βαρβαρίγου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Από τον Ιούνιο του 2019 είναι η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (ΕΥΔΑΠ Α.Ε.). Επιπλέον είναι η Πρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας, μέλος της Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων και μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων. Από το 2015 είναι μέλος του ΔΣ του Ιδρύματος Μποδοσάκη και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανωτέρων Σπουδών.

 Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ το 1988, διπλώματα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1989) και Επιστήμης Υπολογιστών (1991) από το Πανεπιστήμιο του Stanfordστην Καλιφόρνια και το διδακτορικό της επίσης από το Πανεπιστήμιο του Stanfordτο 1991.

Η κα Βαρβαρίγου έχει μεγάλη εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής όπως ανάλυση δεδομένων, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, μηχανικής μάθησης, υπολογιστικό νέφος (cloudcomputing), τεχνολογίες bigdata, τεχνολογίες IoT,  semanticweb, τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης κ.α. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 500 εργασίες σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από 60 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Από το 2012-2020 συμμετείχε στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αντικείμενο το Cloudcomputing, υπήρξε αξιολογήτρια ερευνητικών προτάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ προσφάτως απέκτησε πιστοποίηση παρακολούθησης του προγράμματος «Καθιστώντας τα Εταιρικά Διοικητικά Συμβούλια πιο αποτελεσματικά» από το HarvardBusinessSchoolExecutiveEducation. Εργάστηκε ως ερευνητικά υπεύθυνη στα AT&TBellLabsτων ΗΠΑ (1991-1994), καθώς και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά ως Επίκουρη Καθηγήτρια (1995-1997). Από το 2008-2012 διετέλεσε διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» του ΕΜΠ και κατά το διάστημα 2010-2020 διετέλεσε επίσης τακτικό μέλος της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας του ΕΜΠ.

 
Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κος Σαχίνης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, της μεγαλύτερης εταιρείας του κύκλου του νερού στην Ελλάδα.

Πρόσφατα κατείχε τη θέση του Business Development Officer στον Όμιλο της Aegean Airlines.

Δραστηριοποιήθηκε σε εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ως Partner της Global Finance, ως Operating Partner της Advent International και ανεξάρτητα.

Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΠΑ όπου τριπλασίασε την κερδοφορία, διαπραγματεύτηκε συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνέβαλε στη διαμόρφωση εναλλακτικών οδών εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο.

Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Business Information Group της McGraw-Hill, o οποίος υπό την ηγεσία του έγινε από τους μεγαλύτερους ομίλους Β2Β πληροφοριών διεθνώς, με εξειδίκευση στους κλάδους της ενέργειας, των κατασκευών, της αεροπορίας, της αεροδιαστημικής και της άμυνας.

Παλαιότερα υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος του Platts, τον οποίο εξέλιξε στον μεγαλύτερο διεθνώς προμηθευτή τιμών και πληροφοριών στην ενέργεια και τα εμπορεύματα. Επίσης προώθησε ενεργά τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.Διετέλεσε επίσης, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Standard & Poor’s. Στη διάρκεια της θητείας του ανέπτυξε διάφορες επιχειρήσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της ATHEXClear ενώ είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ENEXClear, του Atlantic Council και της Επενδυτικής Επιτροπής της CNL Capital.Ο κ. Σαχίνης είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Harvard Business School.

 
Αναστάσιος Τόσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο Αναστάσιος Τόσιος είναι Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.

Μέχρι το 2002, κατείχε θέσεις διοίκησης, συμβούλου επιχειρήσεων, μηχανικού πωλήσεων και επιβλέποντος ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών σε διάφορες εταιρείες στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Από το 2002 έως το 2016 εργάστηκε στην ΕΠΑ Αττικής Α.Ε. (Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής) αναλαμβάνοντας διαδοχικά θέσεις ευθύνης όπως Προϊστάμενος Μεγάλων Λογαριασμών, Διευθυντής Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών, Διευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών και τέλος, Τεχνικός Διευθυντής. Από το 2017 και μέχρι τα μέσα του 2019, μετά τον επιτυχημένο διαχωρισμό της ΕΠΑ Αττικής στο τέλος του 2016 σε δύο εταιρείες Εμπορίας και Διανομής αντίστοιχα, ανέλαβε τη θέση του Επιχειρησιακού (Τεχνικού & Εμπορικού) Διευθυντή Διανομής και εν συνεχεία, του Εμπορικού Διευθυντή στην ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. (Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής).

Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με μεταπτυχιακές σπουδές στην Τεχνολογική Αλλαγή και Βιομηχανική Στρατηγική (M.Sc.) στο Alliance Manchester Business School, Μεγάλη Βρετανία, στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Diploma) στο ALBA Graduate Business School και τέλος, στο Harvard Business School, Η.Π.Α. (PLDA).

Διαθέτει εκτενή εμπειρία στις υποδομές και στην αγορά ενέργειας, όντας μέλος ομάδων διοίκησης από το 2009. Επίσης, υπηρετεί εθελοντικά ως Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ.) και επίσης, ως Εταίρος & Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ι.Ε.Ν.Ε.).

 
Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού  Τμήματος της Νομικής Σχολής του  Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.  Επίσης έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Modern Governance  in Banking στο INSEAD.  Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει εργαστεί σε τράπεζες όπως η Εμπορική Τράπεζα  και η ΝΕΑ PROTONBANK, συμμετέχοντας στην ανώτατη διοικητική τους ομάδα και αναλαμβάνοντας παράλληλα θέσεις ευθύνης όπως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Emporiki Asset Management και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου της Εμπορικής Κεφαλαίου.  Κατά την περίοδο 2004-2011 ήταν μη εκτελεστικό μέλος, σε πολυάριθμα Διοικητικά Συμβούλια και στις Επιτροπές Ελέγχου, σε Ελλάδα και εξωτερικό.  

Από τον Ιούνιο του 2012 έως τον Νοέμβριο του 2017, συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο και σε όλες τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου  της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, ως εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

 Τον Δεκέμβριο του 2017 ανέλαβε εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας  στο Διοικητικό Συμβούλιο της EUROBANK, όπου συμμετείχε και σε όλες τις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σήμερα είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ και Πρόεδρος των Επιτροπών Ελέγχου  και Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων.

Επίσης  είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Μετασχηματισμού και μέλος της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών και της Επιτροπής Κανονιστικής Συμμόρφωσής, Ηθικής και Κουλτούρας. 

 
Αλέξανδρος Νασούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1969. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1995 και είναι κάτοχος MBA (1997) από το Manchester Business School. Από το 1988 έως το 2013 εργάστηκε σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε διάφορους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ άλλων ως Managing Director στην HSBC, όπου επικεντρώθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και υποδομών σε όλη την Ευρώπη.

Από το 2013 έως το 2015 υπήρξε σύμβουλος σε ενεργειακά και χρηματοοικονομικά θέματα. Το 2015 ξεκίνησε στην First Sentier Investors, ως Διευθυντής στο τμήμα επενδύσεων υποδομών, με αξία παγίου χαρτοφυλακίου άνω των €10 δις όπου είναι και μέλος του Investment Committee. Από το 2015 έχει διοριστεί ως μη εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Anglian Water Group Ltd, στο οποίο είναι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, το 2019 διορίστηκε ως μη εκτελεστικό Μέλος και Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο της OLT Offshore LNG Toscana S.p.A., ενώ το 2020 διορίστηκε ως μη εκτελεστικό Μέλος στο ΔιοικητικόΣυμβούλιο της Evos B.V. με έδρα το Άμστερνταμ, όπου είναι και Μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων και Αειφόρου Ανάπτυξης.

 
Άγγελος Αμδίτης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1968. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1992), κάτοχος Διδακτορικού από το ίδιο τμήμα (1997) και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΕΜΠ (Τεχνοοικονομικα Συστήματα – 2016). Παρακολουθεί το INSEAD International Directors Programme, Corporate Governance. Έχει διδάξει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.

Τον Ιανουάριο του 2002 ίδρυσε την Ερευνητική Ομάδα Ι-SENSE στο ΕΠΙΣΕΥ που δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς ευφυών συστημάτων με εφαρμογή στο περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων θεμάτων παρακολούθησης και υποστήριξης δικτύων νερού και υδάτων με χρήση αισθητήρων, δικτύων και τηλεματικής), στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, στις τηλεπικοινωνίες, στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Δραστηριοποιείται σε θέματα αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών, και έξυπνων ολοκληρωμένων συστημάτων όπως αισθητήρες, επικοινωνίες και πλατφόρμες για οχήματα, έξυπνες πόλεις, περιβαντολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές, την τεχνολογία 5G και την κυκλική οικονομία.

Σήμερα είναι Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ, Προέδρος του Υπηρεσιακού και Πειθαρχικού της Συμβουλίου, Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων και Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας του ΔΣ της εταιρείας.

Είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος και ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του ΟΑΣΑ, ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, ITS Hellas και του οργανισμού EuroXR. Είναι Διευθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’) και μέλος του ΔΣ στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ και ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης του ΕΠΙΣΕΥ. Έχει υπάρξει και παραμένει επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε πάνω από 150 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και πάνω από 250 άρθρων συνεδρίων. Εκπροσωπεί το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) στην ERΤΙCO - ITS Europe, όπου είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου και στην Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα Ύδρευσης και Αποχετέυσεων WssTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform). Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ σε θέματα Συνεργατικών και Αυτόματων Μεταφορών (C-ITS και CCAM). Είναι μέλος της ελληνικής αντιπροσωπείας της Επιτροπής Προγράμματος του Ορίζοντα Ευρώπη (2021-2027) στη θεματική Climate, Energy and Mobility και μέλος της Πλατφόρμας Καινοτομίας της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών & Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ). 

 

 
Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Μιχαήλ Σταυρουλάκης οικονομολόγος, λογιστής και φοροτεχνικός Α΄τάξης.

Σπουδές  στο Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου, στην Κρήτη, στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Λογιστικής (1981) και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (1986). Κάτοχος πιστοποιητικού επαγγελματικών προσόντων στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών - Επιτροπή Ερευνών.

Εργασία: λογιστής -φοροτεχνικός και οικονομικός σύμβουλος σε διάφορες επιχειρήσεις. Εμπειρία σε διεθνείς και χρηματοοικονομικές συναλλαγές.

Από το 1992 έως το 2010 Οικονομικός Διευθυντής σε  Εταιρεία που δραστηριοποιούνταν στο χώρο του διεθνούς εξωτερικού εμπορίου και ναυτιλίας.

Πολύ καλή γνώση  αγγλικής γλώσσας.

Από τον Ιούνιο του 2015 μέχρι σήμερα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης), Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου ως τον Ιούνιο του 2019, και έκτοτε ως τώρα μέλος της Επιτροπής Ελέγχου του ΔΣ, καθώς και μέλος της Επιτροπής Αμοιβών & Υποψηφιοτήτων του ΔΣ από το Σεπτέμβριο του 2019.

 

 
Δημήτριος Γ. Κωνσταντακόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master of Arts in Finance and Investments από το Exeter University, Devon UK.

Έχει εργασθεί για διάστημα άνω των 30 ετών στον τραπεζικό κλάδο. Από το 1994 εργάσθηκε στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕΒΑ & ΕΤΕ) τόσο στην παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου σχετικά με μεγάλα έργα υποδομών (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός, έργα παραχώρησης υπεραστικών αυτοκινητοδρόμων) και έργα ΣΔΙΤ όσο και στη χρηματοδότηση έργων μακροχρόνιας παραχώρησης και ΣΔΙΤ εργαζόμενος ως Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Ειδικών Χρηματοδοτήσεων (Project Finance) της ΕΤΕ. Από το 2018 εργάζεται στην ΕΕΣΥΠ ως Investments & Concessions Manager, ως portfolio manager για τις εταιρείες της ΕΕΣΥΠ, ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και ΤΑΙΠΕΔ και υπεύθυνος έργου για την αξιοποίηση των 23 περιφερειακών αεροδρομίων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της η ΕΕΣΥΠ. Εχει διατελέσει μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΒΙΟΠ ΤΕΜΠΟ (2001-2018) και από τον Δεκέμβριο 2021 είναι μη εκτελεστικό μέλος του ΔΣ της ΕΥΑΘ ΑΕ.

 
Χρήστος Καραπλής, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Χρήστος Καραπλής γεννήθηκε το 1975. Διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, σε θέσεις υψηλής ευθύνης, έχοντας απασχοληθεί στον τραπεζικό κλάδο και υπηρετήσει ως σύμβουλος σε διοικητικές θέσεις της κεντρικής διοίκησης, και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας. Έχει σπουδάσει στη Γεωτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην αγροτική οικονομία, σε προπτυχιακό επίπεδο και μεταπτυχιακό επίπεδο, και στο University of Reading (UK), με ειδίκευση σε οικονομικά και marketing σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι κάτοχος πτυχίων άριστης γνώσης της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας. 

 
Χρήστος Μηστριώτης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Χρήστος έχει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στη Διαχείριση Διαθεσίμων & Χρηματοοικονομικών και των Επενδύσεων. Έχει διατελέσει Γενικός Οικονομικός Διευθυντής ενός από τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς Ομίλους ΜΜΕ στην Ελλάδα, επίσης ήταν επικεφαλής των μη ναυτιλιακών επενδύσεων σε διακεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης πλοίων και ιδιοκτήτη περισσότερων από 80 πλοίων, συμπεριλαμβανομένης μιας εισηγμένης στον Nasdaq εταιρείας. Έχει διατελέσει Group Treasurer σε έναν παγκόσμιο κορυφαίο Όμιλο προμηθευτών λύσεων πληροφορικής τυχερών παιχνιδιών σε 52 χώρες, ως Chief Investment Officer κορυφαίου πολυεθνικού Ομίλου που ειδικεύεται σε τομείς όπως: παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, ηλεκτρονικά συστήματα άμυνας, κατασκευές και ακίνητα. Ο Χρήστος, έχει επίσης διατελέσει μέλος σε πολλές θέσεις διοικητικών συμβουλίων, τόσο σε μη εισηγμένες όσο και σε εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Χρήστος αποφοίτησε από το Imperial College του Λονδίνου με μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά.

 
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Παναγιώτης Σκουλαρίκης είναι τραπεζικό στέλεχος με σημαντική εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε καίριες θέσεις ευθύνης. Διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και μετασχηματισμού, σχέσεων με εποπτικές αρχές και με την επενδυτική κοινότητα, ενώ παράλληλα εστιάζει στα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Ως μέλος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ από το 2010 εκπροσωπεί τους μετόχους μειοψηφίας με συμμετοχή επίσης στην Επιτροπή Στρατηγικής & Καινοτομίας καθώς και της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Στελεχών ΔΣ. Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΕ Αμοιβαία Κεφάλαια.

Είναι Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς με βασικές αρμοδιότητες την διαχείριση των σχέσεων με τις Εποπτικές Αρχές (ECB, SSM, SRB, ΤτΕ), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και τον συντονισμό των εκτελεστικών λειτουργιών του Ομίλου.

Έχει εργαστεί στην Citibank NA στο Λονδίνο στους τομείς των χρεογράφων και της διαχείρισης ρευστότητας, ενώ επί σειρά ετών κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Αγροτική Τράπεζα με έμφαση τον στρατηγικό σχεδιασμό, την οργανωτική ανασυγκρότηση και τις σχέσεις με την επενδυτική κοινότητα.

Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (’89), με πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (’92) και μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics απ’ όπου έλαβε M.Sc. στα Οικονομικά/Επιχειρησιακή Έρευνα και M.Phil. στα Οικονομικά/Ευρωπαϊκές Σπουδές. Επίσης κατέχει πιστοποίηση από το INSEAD σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αποφάσεων ΔΣ ως απόφοιτος του International Directors Programme.

 

 
Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Μανώλης Αγγελάκης γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μιλάει Αγγλικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων. Εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ από το 1993, ως επιστημονικό προσωπικό. Μέσα στην μακρά πορεία του στην Εταιρεία, έχει περάσει από θέσεις ευθύνης. Από το 2014 μέχρι και σήμερα κατέχει τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή Αποθηκών καιΜεταφορών.

Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ τον εκλεγούν ως εκπρόσωπότους στο Δ.Σ. της Εταιρείαςγια 13 συναπτά έτη από το 2009. Επίσης ο κ. Αγγελάκης έχει διατελέσει επί σειρά ετών μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του Συλλόγου «Ένωσις Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ», Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, είναι Πρόεδρος της ΑΚΕ ΕΥΔΑΠ, και από τον Ιανουάριο του 2021 εξελέγη και Μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ. Τέλος είναι εκλεγμένο Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ από το 2017 μέχρι και σήμερα και για δύο θητείες.

 

 
Γεώργιος Αλεξανδράκης, Μη εκτελεστικό Μέλος


Ο Γιώργος Αλεξανδράκης γεννήθηκε στις 11.6.1976 στο Αγρίνιο, όπου ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ απόφοιτος της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΑΤΕΙ Πάτρας και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) της σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τίτλο MBA – Διοίκηση Επιχειρήσεων και ειδίκευση Ψηφιακό Επιχειρείν.

Κατά τα έτη 2002-2003 απασχολήθηκε στη ΔΕΠΑ ως μηχανικός και έκτοτε µέχρι σήμερα εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως υπεύθυνος Μηχανικός του Μηχανολογικού Τμήματος των Η/Μ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εργασίας της ΓΣΕΕ, µέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κατέχει άδεια λογιστή φοροτέχνη β τάξης µε ΑΜ 0119319. Το 2004 εκλέγεται για πρώτη φορά µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Αποχέτευσης και έχει διατελέσει τέως Πρόεδρός του για 10 συναπτά έτη. Επίσης επί σειρά ετών εκλέγεται µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και της Εκτελεστικής της Επιτροπής. Από τον Ιούλιο του 2017 είναι Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

 

 
Ιωάννης Μουτζουρίδης, Νομικός Σύμβουλος Δ.Σ. - Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών


Ο Ιωάννης Μουτζουρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Κατάγεται από το Ναύπλιο, από οικογένεια με μακρά παράδοση στη νομική και πολιτική ζωή της Αργολίδας.

Εργάζεται ως Δικηγόρος στην Αθήνα από το 1999 και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι απόφοιτος του Ελληνο- Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Κολλεγίου Αθηνών (1992). Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2000 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Εργατικό Δίκαιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπονώντας διπλωματική εργασία με τίτλο «Ομαδικές Απολύσεις», σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Λεβέντη.

Έχει ασκήσει μάχιμη δικηγορία, έχει συμμετάσχει στην ίδρυση Δικηγορικών Εταιριών και έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Ομίλων Εταιριών κυρίως σε θέματα Εμπορικού, Εταιρικού, Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου, και Νομικός Σύμβουλος σε Διοικητικά Συμβούλια Ομίλων Εταιριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Έχει χειρισθεί δικαστηριακές υποθέσεις μεγάλων Εταιριών, συμμετάσχει σε διαιτησίες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), διαπραγματευθεί δημόσιες συμβάσεις, και χειρισθεί δημόσιους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών.

Έχει επίσης διατελέσει Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης- Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Ανάπτυξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και με ειδίκευση στην οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης έχοντας συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Στην ΕΥΔΑΠ έχει απασχοληθεί στην Υπηρεσία Δικών και στην Υπηρεσία Εργατικών Θεμάτων, έχει διατελέσει Προϊστάμενος στην Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων και από το 2015 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, έχοντας, μεταξύ άλλων, στην αρμοδιότητά του τις Δικαστηριακές Υποθέσεις, τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και τα εργασιακά θέματα του Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.

Ομιλεί την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

 

 
Χριστίνα Κονταράτου, Γραμματέας Δ.Σ.

 

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας