ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας με κύρια αρμοδιότητά του τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξής της.  Γενικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των εταιρικών σκοπών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την πορεία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.  Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται α) από τη Γενική Συνέλευση όσον αφορά τα 9 Μέλη του Μετόχου της πλειοψηφίας, β) από την Ειδική Συνέλευση όσον αφορά τους 2 εκπροσώπους της μειοψηφίας  και γ) από εκλογές μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας για τους 2 εκπροσώπους των εργαζομένων και έχει πενταετή θητεία με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού. 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει προκύψει από την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας (11/6/2018), τις εκλογές των εργαζομένων του Ιουνίου 2017 και τη Γενική Συνέλευση (26/6/2019). Οι κ.κ. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Χαράλαμπος Σαχίνης, Αναστάσιος Τόσιος, Αικατερίνη Μπερίτση, Αλέξανδρος Νασούφης, Άγγελος Αμδίτης,  Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος και Αλέξανδρος Πουλιάσης εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2019, από τους Μετόχους της πλειοψηφίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» με πενταετή θητεία, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και λήγουσα στις 28.06.2024.  Ο κ. Αλέξανδρος Πουλιάσης εκλέχθηκε κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών στο Μέτοχο της πλειοψηφίας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» σύμφωνα με το εδαφ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016. Οι κ.κ. Χρήστος Μηστριώτης και Παναγιώτης Σκουλαρίκης έχουν εκλεγεί από την Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (11 Ιουνίου 2018) με θητεία έως την 11η Ιουνίου 2023, ενώ οι κ.κ. Εμμανουήλ Αγγελάκης και Γεώργιος Αλεξανδράκης είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ με θητεία λήγουσα στις 6 Ιουλίου 2022.

Στο σύνολο των δεκατριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα δύο είναι Εκτελεστικά - ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χαράλαμπος Σαχίνης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, Αναστάσιος Τόσιος - ενώ τα έντεκα Μέλη είναι Μη Εκτελεστικά.  Από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα τρία Μέλη είναι Ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920 όπως ίσχυε μέχρι την 31/12/2018 και τον 4548/2018.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος

 

 
Αναστάσιος Τόσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελεστικό Μέλος

 

 
Αικατερίνη Μπερίτση, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Αλέξανδρος Νασούφης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Άγγελος Αμδίτης, Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Μιχαήλ Σταυρουλάκης είναι οικονομολόγος, λογιστής - φοροτεχνικός και σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηρακλείου Κρήτης, στη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο τμήμα Λογιστικής (1981) και στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (ΑΒΣΠ) (1986). Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Α’ τάξης. Έχει εργαστεί ως λογιστής και οικονομικός σύμβουλος σε διάφορες επιχειρήσεις και διαθέτει εμπειρία σε διεθνείς και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Από το 1992 έως το 2010 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία TRANSDON INC. Μέχρι σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητος λογιστής - φοροτεχνικός σύμβουλος. Μιλά πολύ καλά Αγγλικά.

 
Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Αλέξανδρος Πουλιάσης, Μη εκτελεστικό Μέλος
Ο Αλέξανδρος Πουλιάσης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1977. Μεγάλωσε στο Περιστέρι και αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο. Εισήχθηκε στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Ολοκλήρωσε τις σπουδές του ακολουθώντας την κατεύθυνση Λογιστικής και Χρηματοδοτικής Διοίκησης. Μετά την αποφοίτησή του από το Λύκειο ο Αλέξανδρος Πουλιάσης εργάστηκε στην οικογενειακή επιχείρηση, δραστηριοποιημένη στον τομέα της ένδυσης, μέχρι το 2005, όταν η επιχείρηση διέκοψε τις εργασίες της. Από το 2006 ως το 2015 εργάστηκε ως υπεύθυνος πωλήσεων σε εταιρίες παραγωγής θυρών. Σήμερα εργάζεται ως σύμβουλος στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος, μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μέλος του Κέντρου Φροντίδας Οικογένειας του Δήμου Περιστερίου. Είναι εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου της Αντιπροσωπείας του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και μέλος του Κέντρου Ειδικών Ατόμων "Χαρά".
 
Χρήστος Μηστριώτης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Έλαβε Πτυχίο Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομετρία από το University of Kent, Canterbury και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το Imperial College ςτο Λονδίνο. Έχει εργαστεί σε χρηματιστηριακές - επενδυτικές εταιρείες και από το 2004 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Treasurer) σε μεγάλο Όμιλο.

 
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Παναγιώτης Σκουλαρίκης γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1972.

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1989 και το 1992 έλαβε πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο LondonSchoolofEconomicsαπ’ όπου έλαβε M.Sc. στα Οικονομικά/Επιχειρησιακή Έρευνα και M.Phil. στα Οικονομικά/Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Τη δεκαετία του 1990 εργάστηκε στην CitibankN.A. στο Λονδίνο, στους τομείς των χρεογράφων και της διαχείρισης ρευστότητας, ενώ με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 2001, ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού συμβούλου του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας. Από το 2003 έως το 2010 διετέλεσε Υποδιευθυντής Διοίκησης και ασχολήθηκε με τα θέματα οικονομικής αποδοτικότητας της Τράπεζας και του Ομίλου της ATEbank. Τον Ιούνιο του 2005, στο πλαίσιο της μερικής ιδιωτικοποίησης  της ΑΤΕbank,  ανέλαβε τη δημιουργία και διεύθυνση των επενδυτικών σχέσεων της Τράπεζας, ενισχύοντας τις επαφές και σχέσεις με την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα και τους θεσμικούς επενδυτές.

Από τον Αύγουστο 2012, αποτελεί στέλεχος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας ως αρχικά καθήκοντα την παρακολούθηση των δεσμεύσεων και της πορείας του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς, την Διοικητική Πληροφόρηση (MIS) καθώς και την σχέση με τους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Το Μάρτιο του 2015 ανέλαβε την δημιουργία, εποπτεία και διαχείριση των Σχέσεων με τις Εποπτικές Αρχές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθήκοντα που επιτελεί έως σήμερα από την θέση του Γενικού Διευθυντή, όντας και μέλος πολλών διοικητικών επιτροπών του Ομίλου.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τον Ιούλιο 2010 ενώ έχει διατελέσει και μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΕ Αμοιβαία Κεφάλαια. Είναι παντρεμένος, έχει μια κόρη και μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

 

 
Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Μανώλης Αγγελάκης γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα, είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ ως Επιστημονικό Προσωπικό από το Μάιο του 1993. Από το Φεβρουάριο του 2014 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής. Ο κ. Αγγελάκης διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων «Ένωσις Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, είναι Πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ, ενώ από τον Απρίλιο του 2009 έχει εκλεγεί ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

 
Γεώργιος Αλεξανδράκης, Μη εκτελεστικό Μέλος


Ο Γιώργος Αλεξανδράκης γεννήθηκε στις 11.6.1976 στο Αγρίνιο, όπου ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ απόφοιτος της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΑΤΕΙ Πάτρας και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) της σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Κατά τα έτη 2002-2003 απασχολήθηκε στη ΔΕΠΑ, ως μηχανικός και έκτοτε μέχρι σήμερα εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως υπεύθυνος Μηχανικός του Μηχανολογικού Τμήματος των Η/Μ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης.
Γνωρίζει άριστα αγγλικά και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εργασίας της ΓΣΕΕ, µέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κατέχει άδεια Λογιστή Φοροτέχνη β΄ τάξης µε ΑΜ 0119319.
Το 2004 εκλέγεται για πρώτη φορά Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Αποχέτευσης και έχει διατελέσει τέως Πρόεδρός του για 10 συναπτά έτη. Επίσης επί σειρά ετών εκλέγεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και της Εκτελεστικής της Επιτροπής.
Από τον Ιούλιο του 2017 είναι Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

 

 
Ιωάννης Μουτζουρίδης, Νομικός Σύμβουλος Δ.Σ. - Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών


Ο Ιωάννης Μουτζουρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Κατάγεται από το Ναύπλιο, από οικογένεια με μακρά παράδοση στη νομική και πολιτική ζωή της Αργολίδας.

Εργάζεται ως Δικηγόρος στην Αθήνα από το 1999 και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι απόφοιτος του Ελληνο- Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Κολλεγίου Αθηνών (1992). Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2000 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Εργατικό Δίκαιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπονώντας διπλωματική εργασία με τίτλο «Ομαδικές Απολύσεις», σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Λεβέντη.

Έχει ασκήσει μάχιμη δικηγορία, έχει συμμετάσχει στην ίδρυση Δικηγορικών Εταιριών και έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Ομίλων Εταιριών κυρίως σε θέματα Εμπορικού, Εταιρικού, Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου, και Νομικός Σύμβουλος σε Διοικητικά Συμβούλια Ομίλων Εταιριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Έχει χειρισθεί δικαστηριακές υποθέσεις μεγάλων Εταιριών, συμμετάσχει σε διαιτησίες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), διαπραγματευθεί δημόσιες συμβάσεις, και χειρισθεί δημόσιους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών.

Έχει επίσης διατελέσει Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης- Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Ανάπτυξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και με ειδίκευση στην οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης έχοντας συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Στην ΕΥΔΑΠ έχει απασχοληθεί στην Υπηρεσία Δικών και στην Υπηρεσία Εργατικών Θεμάτων, έχει διατελέσει Προϊστάμενος στην Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων και από το 2015 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, έχοντας, μεταξύ άλλων, στην αρμοδιότητά του τις Δικαστηριακές Υποθέσεις, την Κανονιστική Συμμόρφωση, τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, την Αναγκαστική Είσπραξη Οφειλών και τα Εργασιακά Θέματα του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.

Ομιλεί την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

 

 
Χριστίνα Κονταράτου, Γραμματέας Δ.Σ.