Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας με κύρια αρμοδιότητά του τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξής της. Γενικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των εταιρικών σκοπών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την πορεία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας. Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται α) από τη Γενική Συνέλευση όσον αφορά τα 9 Μέλη του Μετόχου της πλειοψηφίας, β) από την Ειδική Συνέλευση όσον αφορά τους 2 εκπροσώπους της μειοψηφίας και γ) από εκλογές μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας για τους 2 εκπροσώπους των εργαζομένων, και έχει πενταετή θητεία με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει προκύψει από τις εκλογές των εργαζομένων της 20ης Ιουνίου 2022, την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας της 9ης Ιουνίου 2023 και την μετ’ αναβολή 41η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Σεπτεμβρίου 2023.

Οι κ.κ. Στεργίου Γεώργιος, Σαχίνης Χαράλαμπος, Γιαννικουρής Αντώνιος, Καραπλής Χρήστος, Καϋμενάκη Ελένη-Μαρία, Λάμπρου Μαρίκα, Μαρτσέκη Αναστασία, Μαυρομμάτη Μαρίνα, Σφήκας Ευθύμιος εκλέχθηκαν από την μετ’ αναβολή 41η Τακτική Γενική Συνέλευση της 12ης Σεπτεμβρίου 2023 και από τον Μέτοχο της πλειοψηφίας «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ», με τετραετή θητεία, λήγουσα στις 06.09.2027, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (1) έτος.

Οι κ.κ. Μηστριώτης Χρήστος και Σκουλαρίκης Παναγιώτης έχουν εκλεγεί από την Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας της ΕΥΔΑΠ της 9ης Ιουνίου 2023 με τετραετή θητεία, λήγουσα την 9η Ιουνίου 2027, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (1) έτος, ενώ οι κ.κ. Αγγελάκης Εμμανουήλ και Αλεξανδράκης Γεώργιος είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ με τετραετή θητεία, λήγουσα την 24η Ιουνίου 2026, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (1) έτος.

Στο σύνολο των δεκατριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το ένα είναι Εκτελεστικό - ο Διευθύνων Σύμβουλος, Σαχίνης Χαράλαμπος - ενώ τα δώδεκα Μέλη είναι Μη Εκτελεστικά.

Από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα τέσσερα Μέλη είναι Ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920 όπως ίσχυε μέχρι την 31/12/2018 και τον 4548/2018.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Γεώργιος Στεργίου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κος Σαχίνης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, της μεγαλύτερης εταιρείας του κύκλου του νερού στην Ελλάδα.
 
Πρόσφατα κατείχε τη θέση του Business Development Officer στον Όμιλο της Aegean Airlines.
 
Δραστηριοποιήθηκε σε εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ως Partner της Global Finance, ως Operating Partner της Advent International και ανεξάρτητα.
 
Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΠΑ όπου τριπλασίασε την κερδοφορία, διαπραγματεύτηκε συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνέβαλε στη διαμόρφωση εναλλακτικών οδών εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο.
 
Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Business Information Group της McGraw-Hill, o οποίος υπό την ηγεσία του έγινε από τους μεγαλύτερους ομίλους Β2Β πληροφοριών διεθνώς, με εξειδίκευση στους κλάδους της ενέργειας, των κατασκευών, της αεροπορίας, της αεροδιαστημικής και της άμυνας.
 
Παλαιότερα υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος του Platts, τον οποίο εξέλιξε στον μεγαλύτερο διεθνώς προμηθευτή τιμών και πληροφοριών στην ενέργεια και τα εμπορεύματα. Επίσης προώθησε ενεργά τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
 
Διετέλεσε επίσης, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Standard & Poor’s. Στη διάρκεια της θητείας του ανέπτυξε διάφορες επιχειρήσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
 
Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος της ATHEXClear ενώ είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ENEXClear, του Atlantic Council και της Επενδυτικής Επιτροπής της CNL Capital.
 
Ο κ. Σαχίνης είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Harvard Business School.
 
 
Αντώνιος Γιαννικουρής, Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Χρήστος Καραπλής, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Χρήστος Καραπλής γεννήθηκε το 1975. Διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, σε θέσεις υψηλής ευθύνης, έχοντας εργαστεί στον τραπεζικό κλάδο και υπηρετήσει ως σύμβουλος και διευθυντής σε διοικητικές θέσεις της κεντρικής διοίκησης (Υπουργείο Οικονομικών, Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και Υπουργείο Παιδείας). Έχει σπουδάσει στη Γεωτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην αγροτική οικονομία, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, και στο University of Reading (UK), με ειδίκευση στα οικονομικά και marketing σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Μιλά άπταιστα την αγγλική και γαλλική γλώσσα. Διετέλεσε μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου από τον Μάιο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο του 2023. 

 
Ελένη - Μαρία Kαϋμενάκη, Μη Εκτελεστικό Μέλος

 

 
Μαρίκα Λάμπρου, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Η Μαρίκα Λάμπρου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Συγγραφέας του βιβλίου «Μυστικά επιτυχίας για οικογενειακές επιχειρήσεις στη νέα εποχή». Eίναι μέλος ΔΣ των εταιρειών ΔΕΠΑ, Entersoft, Focus Bari, TEKA και ΕΥΔΑΠ. Διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια επιτυχημένης στελεχικής εμπειρίας σε ελληνικές και πολυεθνικές εταιρείες (BSH, HP, Microsoft, SingularLogic, Intersys, ΚΑΥΚΑΣ), τα τελευταία 15 χρόνια σε θέσεις Γενικής Διευθύντριας και CEO. Έχει δίπλωμα Χημικού Μηχανικού και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ).

 

Είναι μέλος του WCD (Women Corporate Directors) Foundation, του NED Club (Σωματείο μη Εκτελεστικών μελών ΔΣ), mentor της Endeavor και του WoT (Women on Top), και μέλος δύο Συμβουλευτικών Επιτροπών του ΟΠΑ (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Μέχρι τον Φεβρουάριο 2021 ήταν Αντιπρόεδρος της ΕΑΣΕ (Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων) και μέλος της Επιτροπής Γυναικών του Ελληνο-Aμερικανικού επιμελητηρίου.

 

Όντας αφοσιωμένη στις αρχές της ηγεσίας με ενσυναίσθηση και της υγιούς επιχειρηματικότητας, έχει ιδρύσει και διευθύνει τη συμβουλευτική εταιρεία CEL (Compassionate Entrepreneurial Leadership).

 

Περισσότερες πληροφορίες στο Linkedin profile της: https://www.linkedin.com/in/maricalabrou/

 
Αναστασία Μαρτσέκη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Μαρίνα Μαυρομμάτη, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Ευθύμιος Σφήκας, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

 

 
Χρήστος Μηστριώτης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Χρήστος έχει περισσότερα από 18 χρόνια εμπειρίας στη Διαχείριση Διαθεσίμων & Χρηματοοικονομικών και των Επενδύσεων. Έχει διατελέσει Γενικός Οικονομικός Διευθυντής ενός από τους κορυφαίους και πιο ιστορικούς Ομίλους ΜΜΕ στην Ελλάδα, επίσης ήταν επικεφαλής των μη ναυτιλιακών επενδύσεων σε διακεκριμένο φορέα εκμετάλλευσης πλοίων και ιδιοκτήτη περισσότερων από 80 πλοίων, συμπεριλαμβανομένης μιας εισηγμένης στον Nasdaq εταιρείας. Έχει διατελέσει Group Treasurer σε έναν παγκόσμιο κορυφαίο Όμιλο προμηθευτών λύσεων πληροφορικής τυχερών παιχνιδιών σε 52 χώρες, ως Chief Investment Officer κορυφαίου πολυεθνικού Ομίλου που ειδικεύεται σε τομείς όπως: παροχή υπηρεσιών σταθερής τηλεφωνίας, λύσεις και υπηρεσίες πληροφορικής, ηλεκτρονικά συστήματα άμυνας, κατασκευές και ακίνητα. Ο Χρήστος, έχει επίσης διατελέσει μέλος σε πολλές θέσεις διοικητικών συμβουλίων, τόσο σε μη εισηγμένες όσο και σε εισηγμένες εταιρείες του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Χρήστος αποφοίτησε από το Imperial College του Λονδίνου με μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά.

 
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Παναγιώτης Σκουλαρίκης είναι τραπεζικό στέλεχος με σημαντική εμπειρία στον χρηματοπιστωτικό τομέα σε καίριες θέσεις ευθύνης. Διαθέτει εξειδίκευση σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και μετασχηματισμού, σχέσεων με εποπτικές αρχές και με την επενδυτική κοινότητα, ενώ παράλληλα εστιάζει στα ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και συστημάτων εσωτερικού ελέγχου.

Ως μέλος του ΔΣ της ΕΥΔΑΠ από το 2010 εκπροσωπεί τους μετόχους μειοψηφίας με συμμετοχή επίσης στην Επιτροπή Στρατηγικής & Καινοτομίας καθώς και της Επιτροπής Αμοιβών και Ανάδειξης Στελεχών ΔΣ. Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΕ Αμοιβαία Κεφάλαια.

Είναι Γενικός Διευθυντής της Τράπεζας Πειραιώς με βασικές αρμοδιότητες την διαχείριση των σχέσεων με τις Εποπτικές Αρχές (ECB, SSM, SRB, ΤτΕ), το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καθώς και τον συντονισμό των εκτελεστικών λειτουργιών του Ομίλου.

Έχει εργαστεί στην Citibank NA στο Λονδίνο στους τομείς των χρεογράφων και της διαχείρισης ρευστότητας, ενώ επί σειρά ετών κατείχε διάφορες διευθυντικές θέσεις στην Αγροτική Τράπεζα με έμφαση τον στρατηγικό σχεδιασμό, την οργανωτική ανασυγκρότηση και τις σχέσεις με την επενδυτική κοινότητα.

Είναι απόφοιτος του Κολλεγίου Αθηνών (’89), με πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών (’92) και μεταπτυχιακές σπουδές στο London School of Economics απ’ όπου έλαβε M.Sc. στα Οικονομικά/Επιχειρησιακή Έρευνα και M.Phil. στα Οικονομικά/Ευρωπαϊκές Σπουδές. Επίσης κατέχει πιστοποίηση από το INSEAD σε θέματα Εταιρικής Διακυβέρνησης & Αποφάσεων ΔΣ ως απόφοιτος του International Directors Programme.

 

 
Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Μανώλης Αγγελάκης γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μιλάει Αγγλικά, ενώ έχει συμμετάσχει σε σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων. Εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ από το 1993, ως επιστημονικό προσωπικό. Μέσα στην μακρά πορεία του στην Εταιρεία, έχει περάσει από θέσεις ευθύνης. Από το 2014 μέχρι και σήμερα κατέχει τη θέση Αναπληρωτή Διευθυντή Αποθηκών καιΜεταφορών.

Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ τον εκλεγούν ως εκπρόσωπότους στο Δ.Σ. της Εταιρείαςγια 13 συναπτά έτη από το 2009. Επίσης ο κ. Αγγελάκης έχει διατελέσει επί σειρά ετών μεταξύ άλλων, Πρόεδρος του Συλλόγου «Ένωσις Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ», Μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, είναι Πρόεδρος της ΑΚΕ ΕΥΔΑΠ, και από τον Ιανουάριο του 2021 εξελέγη και Μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ. Τέλος είναι εκλεγμένο Μέλος της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ από το 2017 μέχρι και σήμερα και για δύο θητείες.

 

 
Γεώργιος Αλεξανδράκης, Μη εκτελεστικό Μέλος


Ο Γιώργος Αλεξανδράκης γεννήθηκε στις 11.6.1976 στο Αγρίνιο, όπου ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ απόφοιτος της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΑΤΕΙ Πάτρας και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) της σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής με τίτλο MBA – Διοίκηση Επιχειρήσεων και ειδίκευση Ψηφιακό Επιχειρείν.

Κατά τα έτη 2002-2003 απασχολήθηκε στη ΔΕΠΑ ως μηχανικός και έκτοτε µέχρι σήμερα εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως υπεύθυνος Μηχανικός του Μηχανολογικού Τμήματος των Η/Μ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης. Γνωρίζει άριστα αγγλικά και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ. Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εργασίας της ΓΣΕΕ, µέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κατέχει άδεια λογιστή φοροτέχνη β τάξης µε ΑΜ 0119319. Το 2004 εκλέγεται για πρώτη φορά µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Αποχέτευσης και έχει διατελέσει τέως Πρόεδρός του για 10 συναπτά έτη. Επίσης επί σειρά ετών εκλέγεται µέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και της Εκτελεστικής της Επιτροπής. Από τον Ιούλιο του 2017 είναι Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

 

 
Ιωάννης Μουτζουρίδης, Νομικός Σύμβουλος Δ.Σ. - Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών


Ο Ιωάννης Μουτζουρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Κατάγεται από το Ναύπλιο, από οικογένεια με μακρά παράδοση στη νομική και πολιτική ζωή της Αργολίδας.

Εργάζεται ως Δικηγόρος στην Αθήνα από το 1999 και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι απόφοιτος του Ελληνο- Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Κολλεγίου Αθηνών (1992). Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2000 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Εργατικό Δίκαιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπονώντας διπλωματική εργασία με τίτλο «Ομαδικές Απολύσεις», σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Λεβέντη.

Έχει ασκήσει μάχιμη δικηγορία, έχει συμμετάσχει στην ίδρυση Δικηγορικών Εταιριών και έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Ομίλων Εταιριών κυρίως σε θέματα Εμπορικού, Εταιρικού, Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου, και Νομικός Σύμβουλος σε Διοικητικά Συμβούλια Ομίλων Εταιριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Έχει χειρισθεί δικαστηριακές υποθέσεις μεγάλων Εταιριών, συμμετάσχει σε διαιτησίες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), διαπραγματευθεί δημόσιες συμβάσεις, και χειρισθεί δημόσιους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών.

Έχει επίσης διατελέσει Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης- Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Ανάπτυξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και με ειδίκευση στην οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης έχοντας συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Στην ΕΥΔΑΠ έχει απασχοληθεί στην Υπηρεσία Δικών και στην Υπηρεσία Εργατικών Θεμάτων, έχει διατελέσει Προϊστάμενος στην Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων και από το 2015 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, έχοντας, μεταξύ άλλων, στην αρμοδιότητά του τις Δικαστηριακές Υποθέσεις, τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών και τα εργασιακά θέματα του Προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.

Ομιλεί την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

 

 
Χριστίνα Κονταράτου, Γραμματέας Δ.Σ.

 

Ακολουθήστε μας
Κατεβάστε την εφαρμογή μας