ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο όργανο διοίκησης της Εταιρείας με κύρια αρμοδιότητά του τη διαμόρφωση της στρατηγικής και της πολιτικής ανάπτυξής της.  Γενικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις για τη διευκόλυνση της πραγματοποίησης των εταιρικών σκοπών, ενώ παράλληλα παρακολουθεί την πορεία και την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο να αποφασίσει για κάθε θέμα που αφορά τη διαχείριση της περιουσίας, τη διοίκηση και εκπροσώπηση της Εταιρείας.  Από τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρούνται τα θέματα εκείνα τα οποία σύμφωνα με τις Διατάξεις του Νόμου ή του Καταστατικού της Εταιρείας υπάγονται στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται α) από τη Γενική Συνέλευση όσον αφορά τα 9 Μέλη του Μετόχου της πλειοψηφίας, β) από την Ειδική Συνέλευση όσον αφορά τους 2 εκπροσώπους της μειοψηφίας  και γ) από εκλογές μεταξύ των εργαζομένων της Εταιρείας για τους 2 εκπροσώπους των εργαζομένων και έχει πενταετή θητεία με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού. 

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο έχει προκύψει από την Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της μειοψηφίας (11/6/2018), τις εκλογές των εργαζομένων του Ιουνίου 2017 και τη Γενική Συνέλευση (26/6/2019). Οι κ.κ. Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Χαράλαμπος Σαχίνης, Αναστάσιος Τόσιος, Αικατερίνη Μπερίτση, Αλέξανδρος Νασούφης, Άγγελος Αμδίτης,  Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος και Αλέξανδρος Πουλιάσης εκλέχθηκαν από την Τακτική Γενική Συνέλευση της 26ης Ιουνίου 2019, από τους Μετόχους της πλειοψηφίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.» και «ΤΑΜΕΙΟ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Α.Ε.» με πενταετή θητεία, με δυνατότητα παράτασης έως ένα (01) έτος σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού και λήγουσα στις 28.06.2024.  Ο κ. Χρήστος Καραπλής εκλέχθηκε κατόπιν πρότασης του Υπουργού Οικονομικών στο Μέτοχο της πλειοψηφίας «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» σύμφωνα με το εδαφ. β’ της παρ. 4 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016 στις 15 Μαίου 2020. Οι κ.κ. Χρήστος Μηστριώτης και Παναγιώτης Σκουλαρίκης έχουν εκλεγεί από την Ειδική Γενική Συνέλευση Μετόχων Μειοψηφίας της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (11 Ιουνίου 2018) με θητεία έως την 11η Ιουνίου 2023, ενώ οι κ.κ. Εμμανουήλ Αγγελάκης και Γεώργιος Αλεξανδράκης είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ με θητεία λήγουσα στις 6 Ιουλίου 2022.

Στο σύνολο των δεκατριών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τα δύο είναι Εκτελεστικά - ο Διευθύνων Σύμβουλος, Χαράλαμπος Σαχίνης και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, Αναστάσιος Τόσιος - ενώ τα έντεκα Μέλη είναι Μη Εκτελεστικά.  Από τα Μη Εκτελεστικά Μέλη, τα τρία Μέλη είναι Ανεξάρτητα σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 3016/2002.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να είναι συγγενείς μεταξύ τους εξ αίματος ή αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού ούτε να είναι με οποιαδήποτε μορφή εργολάβοι ή προμηθευτές της Εταιρείας ή μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που βρίσκεται σε συναλλακτική σχέση με την Εταιρεία. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί, όμως, να είναι μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλοι επιχείρησης που είναι συνδεδεμένη με την Εταιρεία, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42ε κ.ν. 2190/1920 όπως ίσχυε μέχρι την 31/12/2018 και τον 4548/2018.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Θεοδώρα Βαρβαρίγου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Μη εκτελεστικό Μέλος

Η Θεοδώρα Βαρβαρίγου είναι καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το ΕΜΠ (1988), διπλώματα Μάστερ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (1992) και Επιστήμης Υπολογιστών (1993) από το Πανεπιστήμιο του Stanford στην Καλιφόρνια και το διδακτορικό της (PhD) επίσης από το Πανεπιστήμιο του Stanford το 1992. Εργάστηκε ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού στα AT&T Bell Labs των ΗΠΑ (1991-1994), καθώς και στο Πολυτεχνείο Κρήτης, στα Χανιά ως Επίκουρη Καθηγήτρια (1995-1997). Από το 2008-2012 διετέλεσε διευθύντρια του μεταπτυχιακού προγράμματος «Τεχνοοικονομικά Συστήματα» του ΕΜΠ. Η κα Βαρβαρίγου έχει μεγάλη εμπειρία σε τεχνολογίες αιχμής όπως υπολογιστικό νέφος (cloud computing), τεχνολογίες big data, τεχνολογίες IoT, semantic web, τεχνολογίες κοινωνικής δικτύωσης, τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης κ.α. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 500 εργασίες σε σημαντικά διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία. Έχει συμμετάσχει και συντονίσει πάνω από 60 ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.

 
Χαράλαμπος Σαχίνης, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Ο κος Σαχίνης είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, της μεγαλύτερης εταιρείας νερού και αποβλήτωνστην Ελλάδα.
 
Πρόσφατα κατείχε τη θέση του Business Development Officer στον Όμιλο της Aegean Airlines.
 
Δραστηριοποιήθηκε σε εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων ανεξάρτητα, ως Partner της Global Finance και ως Operating Partner της Advent International.
 
Υπήρξε Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΔΕΠΑ όπου βελτίωσε την κερδοφορία, διαπραγματεύτηκε συμβάσεις προμήθειας φυσικού αερίου ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων και συνέβαλε στη διαμόρφωση εναλλακτικών οδών εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο.
 
Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος του Business Information Group της McGraw-Hill o οποίος υπό την ηγεσία του έγινε από τους μεγαλύτερους ομίλους πληροφοριών διεθνώς, με εξειδίκευση στους κλάδους της αεροδιαστημικής, της αεροπορίας, της άμυνας, των κατασκευών και της ενέργειας.
 
Παλαιότερα υπήρξε Διευθύνων Σύμβουλος του Platts, τον οποίο εξέλιξε στον μεγαλύτερο διεθνώς προμηθευτή ενεργειακών τιμών και πληροφοριών. Επίσης προώθησε ενεργά τη διαφάνεια και την ακεραιότητα στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.
 
Διετέλεσε επίσης, Αντιπρόεδρος του Ομίλου Standard & Poor’s. Στη διάρκεια της θητείας του ανέπτυξε διάφορες επιχειρήσεις στον τομέα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.
 
Είναι Αντιπρόεδρος της ATHEXClear και μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων της ENEXClear, του Atlantic Council και της Επενδυτικής Επιτροπής της CNL Capital.
 
Ο κ. Σαχίνης είναι κάτοχος διπλώματος Μηχανολόγου Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και MBA από το Harvard Business School.
 
Αναστάσιος Τόσιος, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1972. Είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995), με μεταπτυχιακές σπουδές (M.Sc.) στην Τεχνολογική Αλλαγή και Βιομηχανική Στρατηγική στο Manchester Business School, Μεγάλη Βρετανία (1996), καθώς και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων στο ALBA Graduate Business School, Αθήνα (2006) και στο Harvard Business School, Η.Π.Α. (PLDA, 2011).

Μέχρι το 2002, κατείχε θέσεις συμβούλου επιχειρήσεων, μηχανικού πωλήσεων, ηλεκτρομηχανολογικών κατασκευών και διοίκησης, σε διάφορες εταιρείες στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Από το 2002 έως το 2016 εργάστηκε στην Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής αναλαμβάνοντας διαδοχικά θέσεις ευθύνης όπως Διευθυντής Πωλήσεων Μεγάλων Πελατών, Διευθυντής Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών και τέλος, Τεχνικός Διευθυντής, συμμετέχοντας στην ανώτατη διοικητική ομάδα της εταιρείας. Το 2017 ανέλαβε τη θέση του Επιχειρησιακού (Τεχνικού και Εμπορικού) Διευθυντή Διανομής και εν συνεχεία του Εμπορικού Διευθυντή στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής, επιτυγχάνοντας σημαντική αύξηση πελατών και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών εξυπηρέτησης της πλέον πλήρους απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αερίου. Διαθέτει εκτενή εμπειρία στα δίκτυα και στην αγορά ενέργειας, είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (Ε.Σ.Σ.Η.Θ.), Εταίρος και Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Ι.Ε.Ν.Ε.).

 
Αικατερίνη Κ. Μπερίτση, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1955 στην Αθήνα. Είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Σχολής του Eθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Modern Governance in Banking στο INSEAD. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της σταδιοδρομίας έχει εργαστεί σε μεγάλες τράπεζες όπως η Εμπορική, η Νέα PROTON BANK και η Τράπεζα Πειραιώς συμμετέχοντας στην ανώτατη διοικητική τους ομάδα και αναλαμβάνοντας θέσεις ευθύνης όπως Διευθύνουσα Σύμβουλος της Emporiki Asset Management και Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου της Εμπορικής Κεφαλαίου. Από το 2004 έως σήμερα έχει διοριστεί ως μη εκτελεστικό μέλος, σε πολυάριθμα Διοικητικά Συμβούλια σε Ελλάδα και εξωτερικό ενισχύοντας την λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων. Από το 2017 έως σήμερα συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εurobank ως μη εκτελεστικό μέλος-εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.

 
Αλέξανδρος Νασούφης, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1969. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1995 και είναι κάτοχος MBA (1997) από το Manchester Business School. Από το 1988 έως το 2013 εργάστηκε σε ανώτερες διοικητικές θέσεις ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος σε διάφορους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, μεταξύ άλλων ως Managing Director στην HSBC, όπου επικεντρώθηκε σε μεγάλες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας και υποδομών σε όλη την Ευρώπη. Από το 2013 έως το 2015 υπήρξε σύμβουλος σε ενεργειακά και χρηματοοικονομικά θέματα. Το 2015 ξεκίνησε στην First State Investments, ως Διευθυντής στο τμήμα επενδύσεων υποδομών, με αξία παγίου χαρτοφυλακίου 6€ δις. Από το 2015 έχει διοριστεί ως μη εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Anglian Water Group Ltd, στο οποίο είναι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου. Επιπλέον, το 2019 διορίστηκε ως μη εκτελεστικό Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο της OLT Offshore LNG Toscana S.p.A..

 
Άγγελος Αμδίτης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε το 1968. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1992), κάτοχος Διδακτορικού από το ίδιο τμήμα (1997) και ΜΒΑ από το Πανεπιστήμιο Πειραιά και ΕΜΠ (Τεχνοοικονομικα Συστήματα – 2016). Έχει διδάξει στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ και στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Τον Ιανουάριο του 2002 ίδρυσε την Ερευνητική Ομάδα Ι-SENSE στο ΕΠΙΣΕΥ που δραστηριοποιείται σε επιστημονικούς και ερευνητικούς τομείς ευφυών συστημάτων με εφαρμογή στο περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων θεμάτων παρακολούθησης και υποστήριξης δικτύων νερού και υδάτων με χρήση αισθητήρων, δικτύων και τηλεματικής), στις μεταφορές και την εφοδιαστική αλυσίδα, στις τηλεπικοινωνίες, στην τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Δραστηριοποιείται σε θέματα αντιμετώπισης κρίσεων και καταστροφών, και έξυπνων ολοκληρωμένων συστημάτων όπως αισθητήρες, επικοινωνίες και πλατφόρμες για οχήματα, έξυπνες πόλεις, περιβαντολογικές και βιομηχανικές εφαρμογές. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος και ανεξάρτητο με εκτελεστικό μέλος του ΔΣ του ΟΑΣΑ, ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών, ITS Hellas και του οργανισμού EuroVR και Διεθυντής Ερευνών (Ερευνητής Α’) και μέλος του ΔΣ στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Έχει υπάρξει και παραμένει επιστημονικός υπεύθυνος ή κύριος ερευνητής σε πάνω από 120 ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά έργα. Είναι συγγραφέας πολλών άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά, κεφαλαίων βιβλίων και πάνω από 180 άρθρων συνεδρίων. Εκπροσωπεί το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) στην ERΤΙCO - ITS Europe, όπου είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου και στην Ευρωπαική Τεχνολογική Πλατφόρμα Ύδρευσης και Αποχετέυσεων WssTP (Water Supply and Sanitation Technology Platform). Είναι Εθνικός Εκπρόσωπος της Ελλάδας στην ΕΕ σε θέματα Συνεργατικών και Αυτόματων Μεταφορών (C-ITS και CCAM).

 
Μιχαήλ Σταυρουλάκης, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Μιχαήλ Σταυρουλάκης είναι οικονομολόγος, λογιστής - φοροτεχνικός και σπούδασε στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό ίδρυμα (ΤΕΙ) Ηρακλείου Κρήτης, στη σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων, στο τμήμα Λογιστικής (1981) και στην Ανώτατη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά (ΑΒΣΠ) (1986). Κατέχει άδεια ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού Α’ τάξης. Έχει εργαστεί ως λογιστής και οικονομικός σύμβουλος σε διάφορες επιχειρήσεις και διαθέτει εμπειρία σε διεθνείς και χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Από το 1992 έως το 2010 διετέλεσε Οικονομικός Διευθυντής στην εταιρεία TRANSDON INC. Μέχρι σήμερα εργάζεται ως ανεξάρτητος λογιστής - φοροτεχνικός σύμβουλος. Μιλά πολύ καλά Αγγλικά.

 
Δημήτριος Γ. Κωνσταντακόπουλος, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Είναι απόφοιτος της Οικονομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master of Arts in Finance and Investments από το Exeter University, UK. Εχει εργασθεί για ανω των 30 ετών στον τραπεζικό τομέα. Από το 1994 εργάσθηκε στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας (ΕΤΕΒΑ & ΕΤΕ) τόσο στην παροχή υπηρεσιών χρηματοοικονομικού συμβούλου σχετικά με μεγάλα έργα υποδομών (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, Αττική Οδός, έργα παραχώρησης υπεραστικών αυτοκινητοδρόμων) και έργα ΣΔΙΤ όσο και στη χρηματοδότηση έργων μακροχρόνιας παραχώρησης και ΣΔΙΤ εργαζόμενος ως Υποδιευθυντής στη Διεύθυνση Ειδικών Χρηματοδοτήσεων (Project Finance) της ΕΤΕ. Από το 2018 εργάζεται στην ΕΕΣΥΠ ως Investments & Concessions Manager.

 
Χρήστος Καραπλής, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Χρήστος Καραπλής γεννήθηκε το 1975. Διαθέτει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα, σε θέσεις υψηλής ευθύνης, έχοντας απασχοληθεί στον τραπεζικό κλάδο και υπηρετήσει ως σύμβουλος σε διοικητικές θέσεις της κεντρικής διοίκησης, και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομικών και το Υπουργείο Παιδείας. Έχει σπουδάσει στη Γεωτεχνική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με ειδίκευση στην αγροτική οικονομία, σε προπτυχιακό επίπεδο και μεταπτυχιακό επίπεδο, και στο University of Reading (UK), με ειδίκευση σε οικονομικά και marketing σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Είναι κάτοχος πτυχίων άριστης γνώσης της αγγλικής και της γαλλικής γλώσσας.  

 
Χρήστος Μηστριώτης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1976. Έλαβε Πτυχίο Οικονομικών με ειδίκευση στην Οικονομετρία από το University of Kent, Canterbury και Μεταπτυχιακό Τίτλο σπουδών στα Χρηματοοικονομικά από το Imperial College ςτο Λονδίνο. Έχει εργαστεί σε χρηματιστηριακές - επενδυτικές εταιρείες και από το 2004 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Διαχείρισης Διαθεσίμων και Διαχείρισης Χρηματοοικονομικού Κινδύνου (Treasurer) σε μεγάλο Όμιλο.

 
Παναγιώτης Σκουλαρίκης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Παναγιώτης Σκουλαρίκης γεννήθηκε στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1972.

Αποφοίτησε από το Κολλέγιο Αθηνών το 1989 και το 1992 έλαβε πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στο LondonSchoolofEconomicsαπ’ όπου έλαβε M.Sc. στα Οικονομικά/Επιχειρησιακή Έρευνα και M.Phil. στα Οικονομικά/Ευρωπαϊκές Σπουδές.

Τη δεκαετία του 1990 εργάστηκε στην CitibankN.A. στο Λονδίνο, στους τομείς των χρεογράφων και της διαχείρισης ρευστότητας, ενώ με την επιστροφή του στην Ελλάδα το 2001, ανέλαβε καθήκοντα οικονομικού συμβούλου του Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας. Από το 2003 έως το 2010 διετέλεσε Υποδιευθυντής Διοίκησης και ασχολήθηκε με τα θέματα οικονομικής αποδοτικότητας της Τράπεζας και του Ομίλου της ATEbank. Τον Ιούνιο του 2005, στο πλαίσιο της μερικής ιδιωτικοποίησης  της ΑΤΕbank,  ανέλαβε τη δημιουργία και διεύθυνση των επενδυτικών σχέσεων της Τράπεζας, ενισχύοντας τις επαφές και σχέσεις με την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα και τους θεσμικούς επενδυτές.

Από τον Αύγουστο 2012, αποτελεί στέλεχος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς, έχοντας ως αρχικά καθήκοντα την παρακολούθηση των δεσμεύσεων και της πορείας του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης του Ομίλου Πειραιώς, την Διοικητική Πληροφόρηση (MIS) καθώς και την σχέση με τους Οίκους Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Το Μάρτιο του 2015 ανέλαβε την δημιουργία, εποπτεία και διαχείριση των Σχέσεων με τις Εποπτικές Αρχές και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, καθήκοντα που επιτελεί έως σήμερα από την θέση του Γενικού Διευθυντή, όντας και μέλος πολλών διοικητικών επιτροπών του Ομίλου.

Είναι μέλος του Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. από τον Ιούλιο 2010 ενώ έχει διατελέσει και μέλος του Δ.Σ. της ΑΤΕ Αμοιβαία Κεφάλαια. Είναι παντρεμένος, έχει μια κόρη και μιλάει αγγλικά και γαλλικά.

 

 
Εμμανουήλ Αγγελάκης, Μη εκτελεστικό Μέλος

Ο Μανώλης Αγγελάκης γεννήθηκε το 1964 στην Αθήνα, είναι απόφοιτος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ ως Επιστημονικό Προσωπικό από το Μάιο του 1993. Από το Φεβρουάριο του 2014 είναι Αναπληρωτής Διευθυντής. Ο κ. Αγγελάκης διετέλεσε Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων «Ένωσις Υπαλλήλων ΕΥΔΑΠ, μέλος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εργαζομένων της ΕΥΔΑΠ, είναι Πρόεδρος της ΔΑΚΕ ΕΥΔΑΠ, ενώ από τον Απρίλιο του 2009 έχει εκλεγεί ως Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Δ.Σ. της ΕΥΔΑΠ.

 
Γεώργιος Αλεξανδράκης, Μη εκτελεστικό Μέλος


Ο Γιώργος Αλεξανδράκης γεννήθηκε στις 11.6.1976 στο Αγρίνιο, όπου ολοκλήρωσε την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευσή του. Είναι Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ απόφοιτος της σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) του ΑΤΕΙ Πάτρας και του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΟ) της σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
Κατά τα έτη 2002-2003 απασχολήθηκε στη ΔΕΠΑ, ως μηχανικός και έκτοτε μέχρι σήμερα εργάζεται στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ως υπεύθυνος Μηχανικός του Μηχανολογικού Τμήματος των Η/Μ Εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης Δικτύου Αποχέτευσης.
Γνωρίζει άριστα αγγλικά και είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ.
Είναι απόφοιτος της Ακαδημίας Εργασίας της ΓΣΕΕ, µέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κατέχει άδεια Λογιστή Φοροτέχνη β΄ τάξης µε ΑΜ 0119319.
Το 2004 εκλέγεται για πρώτη φορά Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Εργαζομένων Αποχέτευσης και έχει διατελέσει τέως Πρόεδρός του για 10 συναπτά έτη. Επίσης επί σειρά ετών εκλέγεται Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΕΥΔΑΠ και της Εκτελεστικής της Επιτροπής.
Από τον Ιούλιο του 2017 είναι Εκπρόσωπος των Εργαζομένων στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.

 

 
Ιωάννης Μουτζουρίδης, Νομικός Σύμβουλος Δ.Σ. - Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών


Ο Ιωάννης Μουτζουρίδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Κατάγεται από το Ναύπλιο, από οικογένεια με μακρά παράδοση στη νομική και πολιτική ζωή της Αργολίδας.

Εργάζεται ως Δικηγόρος στην Αθήνα από το 1999 και είναι Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω, Μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι απόφοιτος του Ελληνο- Αμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Κολλεγίου Αθηνών (1992). Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το 2000 απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στο Εργατικό Δίκαιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών εκπονώντας διπλωματική εργασία με τίτλο «Ομαδικές Απολύσεις», σε συνεργασία με τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Λεβέντη.

Έχει ασκήσει μάχιμη δικηγορία, έχει συμμετάσχει στην ίδρυση Δικηγορικών Εταιριών και έχει διατελέσει Νομικός Σύμβουλος Ομίλων Εταιριών κυρίως σε θέματα Εμπορικού, Εταιρικού, Εργατικού και Διοικητικού Δικαίου, και Νομικός Σύμβουλος σε Διοικητικά Συμβούλια Ομίλων Εταιριών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Έχει χειρισθεί δικαστηριακές υποθέσεις μεγάλων Εταιριών, συμμετάσχει σε διαιτησίες του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ICC), διαπραγματευθεί δημόσιες συμβάσεις, και χειρισθεί δημόσιους διαγωνισμούς έργων και προμηθειών.

Έχει επίσης διατελέσει Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης- Νομικός Σύμβουλος στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, με συμμετοχή στην Ομάδα Διοίκησης Έργου για την Ανάπτυξη των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και με ειδίκευση στην οργάνωση και τη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης έχοντας συμμετάσχει σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές.

Στην ΕΥΔΑΠ έχει απασχοληθεί στην Υπηρεσία Δικών και στην Υπηρεσία Εργατικών Θεμάτων, έχει διατελέσει Προϊστάμενος στην Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων και από το 2015 κατέχει τη θέση του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών, έχοντας, μεταξύ άλλων, στην αρμοδιότητά του τις Δικαστηριακές Υποθέσεις, την Κανονιστική Συμμόρφωση, τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, την Αναγκαστική Είσπραξη Οφειλών και τα Εργασιακά Θέματα του προσωπικού της ΕΥΔΑΠ.

Ομιλεί την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

 

 
Χριστίνα Κονταράτου, Γραμματέας Δ.Σ.