ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Η οργανωτική δομή της ΕΥΔΑΠ, εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία των δικτύων και την άριστη παροχή υπηρεσιών προς τον πελάτη,  διευκολύνει τη λήψη και την υλοποίηση αποφάσεων στο πλαίσιο εφαρμογής της στρατηγικής της Εταιρείας, ενώ προσδιορίζει το σύνολο των σχέσεων και των ρόλων που προκύπτουν για το συντονισμό σε όλο το φάσμα των λειτουργιών, με απώτερο στόχο τη μεγαλύτερη ικανοποίηση  των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της Εταιρείας.

Οργανόγραμμα

 

Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης

Η Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις:Διεύθυνση Υδροληψίας

 • Διεύθυνση Υδροληψίας
 • Διεύθυνση Μονάδων Επεξεργασίας Νερού (Μ.Ε.Ν.)
 • Διεύθυνση Δικτύου Ύδρευσης
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Έργων Τομέα Ύδρευσης

Επιβλέπει τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις, με σκοπό την εξασφάλιση της επαρκούς υδροδότησης των καταναλωτών με νερό υψηλής ποιότητας, την εξασφάλιση του ποιοτικού ελέγχου του νερού, την υποβολή προτάσεων για επεμβάσεις στα δίκτυα ύδρευσης καθώς και την υλοποίηση των προτάσεων αυτών.

 
Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης

Η Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τρεις (3) Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Δικτύου Αποχέτευσης
 • Διεύθυνση Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων (Κ.Ε.Λ.)
 • Διεύθυνση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Έργων Τομέα Αποχέτευσης

Επιβλέπει τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις, με σκοπό την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του δικτύου αποχέτευσης και την εξυπηρέτηση των πελατών της ΕΥΔΑΠ, την απρόσκοπτη, αποδοτική και σύμφωνα με τους Περιβαλλοντικούς Όρους λειτουργία των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων, τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων των βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων που αποχετεύονται στο δίκτυο.

Προτείνει και υλοποιεί τη συντήρηση και επέκταση των δικτύων και των εγκαταστάσεων, με απώτερο σκοπό την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας. 

 
Γενική Διεύθυνση Συντονισμού & Υποστηρικτικών Λειτουργιών

Η Γενική Διεύθυνση Συντονισμού & Υποστηρικτικών Λειτουργιών επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τέσσερις (4) Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Συντονισμού και Ελέγχου
 • Διεύθυνση Ασφάλειας Εγκαταστάσεων και Διοικητικής Υποστήριξης Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ)
 • Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Έρευνας και Ανάπτυξης
 • Διεύθυνση Κτηριακών Εγκαταστάσεων και Ακίνητης Περιουσίας

Συντονίζει, ελέγχει και υποστηρίζει διάφορες δράσεις και λειτουργίες της Εταιρείας.

Διενεργεί Προσυμβατικούς Ελέγχους για Συμβάσεις Έργων και Μελετών, γνωμοδοτεί επί Εισηγήσεων προς το Δ.Σ. της Εταιρείας.

Υποστηρίζει την κατάρτιση ετήσιων και μακροχρόνιων προγραμμάτων έργων, μεριμνά για την εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων.

Διεκπεραιώνει τις διαδικασίες αποζημίωσης για ζημιές που έχει προκαλέσει η Εταιρεία σε τρίτους και αντιστρόφως, συμμετέχει στις διαδικασίες για την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών.

Σχεδιάζει και αναπτύσσει δράσεις για τη βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Εταιρείας. Υλοποιεί την πολιτική της ΕΥΔΑΠ σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια, καθαριότητα, διοικητική υποστήριξη πολιτικού σχεδιασμού εκτάκτων αναγκών για τις εγκαταστάσεις της Εταιρείας. Χαράσσει την ενεργειακή πολιτική. Υποστηρίζει και προωθεί ερευνητικές δραστηριότητες. Μεριμνά για περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Μεριμνά για την κάλυψη όλων των στεγαστικών αναγκών, τη συντήρηση και βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων και τη διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας της Εταιρείας.

 
Γενική Διεύθυνση Πελατών

Η Γενική Διεύθυνση Πελατών επικουρείται στο έργο της από έναν (1) Βοηθό Γενικό Διευθυντή και απαρτίζεται από τρεις (3) Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Εσόδων και Απαιτήσεων
 • Διεύθυνση Διαχείρισης Ειδικών Πελατών

Επιβλέπει τις υπαγόμενες σε αυτή Διευθύνσεις, με σκοπό, την με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, εξυπηρέτηση των πελατών και του ευρύτερου κοινού, όπως επίσης και την υλοποίηση των κατευθύνσεων και της πολιτικής της Διοίκησης στα θέματα διαχείρισης εσόδων και απαιτήσεων.

 
Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης

Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Ανάπτυξης επικουρείται στο έργο της από τέσσερις (4) Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές:

 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας
 • Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Επιβλέπει τους υπαγόμενους σε αυτή Βοηθούς Γενικούς Διευθυντές, με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής της Διοίκησης σε θέματα που αφορούν στην οικονομική διαχείριση της Εταιρείας. 

 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Οικονομικών επιβλέπει τις Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης
 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού επιβλέπει τις Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 

   

 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Εφοδιαστικής Αλυσίδας επιβλέπει τις Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Προμηθειών
 • Διεύθυνση Αποθηκών και Μεταφορών
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Ψηφιακού Μετασχηματισμού επιβλέπει τις Διευθύνσεις:

 • Διεύθυνση Ψηφιακής Διοικητικής Πληροφόρησης
 • Διεύθυνση Πληροφορικής
 
Βοηθός Γενικός Διευθυντής Έργων Ανατολικής Αττικής

Ο Βοηθός Γενικός Διευθυντής Έργων Ανατολικής Αττικής υπάγεται και αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά απ΄ ευθείας στο Διευθύνοντα Σύμβουλο. Στο Βοηθό Γενικό Διευθυντή Έργων Ανατολικής Αττικής υπάγεται και αναφέρεται η Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής.

Επιβλέπει τη Διεύθυνση Έργων Ανατολικής Αττικής με σκοπό την υλοποίηση του σχεδιασμού, των μελετών και των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων της Ανατολικής Αττικής στους Δήμους Νέας Μάκρης – Μαραθώνα, Ραφήνας – Πικερμίου, Σπάτων – Αρτέμιδας, Κορωπίου – Παιανίας, Μαρκοπούλου και Σαρωνικού, συμπεριλαμβανομένης της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων εκροών και της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων των Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων της Ανατολικής Αττικής.

 
Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου

O Εσωτερικός Έλεγχος είναι μία ανεξάρτητη, ελεγκτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες της Εταιρείας. Βοηθάει την Εταιρεία στην επίτευξη των στόχων της εφαρμόζοντας μια  συστηματική και  επιστημονική προσέγγιση για την αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης κινδύνων, του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης.

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει από το 1999 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο περί Εταιρικής Διακυβέρνησης,  με τη μορφή ανεξάρτητης διοικητικής μονάδας που εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου.  Οι εσωτερικοί ελεγκτές διορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Η λειτουργία της Διεύθυνσης διέπεται  από  τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Διεύθυνσης και τον Εσωτερικό Κανονισμό Εταιρικής Διακυβέρνησης και Λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και το Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων (IPPF) του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.

Ο εσωτερικός έλεγχος ασκεί με τρόπο ανεξάρτητο και αντικειμενικό τις κάτωθι τουλάχιστον δραστηριότητες:

• Αναγνώριση και ιεράρχηση των επιχειρηματικών κινδύνων.
• Επισκόπηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας προκείμενου να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές γίνονται με τρόπο αποτελεσματικό και αποδοτικό, και σύμφωνα με τις οδηγίες του μάνατζμεντ, τις πολιτικές και διαδικασίες.
• Εξέταση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου σε όλες τις περιοχές δραστηριότητας και με καθορισμένες προτεραιότητες.
• Επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο προστατεύονται τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας.
• Εκτίμηση της οικονομικότητας και αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων και εισηγήσεις σε προβλήματα που τυχόν υπάρχουν.
• Συντονισμός με το έργο των εξωτερικών ελεγκτών.
• Αξιολόγηση των συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον τα συστήματα αυτά επιτυγχάνουν τους σκοπούς και στόχους τους και έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ελεγκτικές διαδικασίες.
• Παρακολούθηση εισηγήσεων από προγενέστερους ελέγχους για τις οποίες υπάρχουν δεσμεύσεις να γίνουν διορθωτικές ενέργειες.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους τα στελέχη της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου δικαιούνται να έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε αρχείο, πρόγραμμα και υπηρεσία της Εταιρείας.

Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται, να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο των εσωτερικών ελεγκτών και να τους παρέχουν πληροφορίες καθώς και όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου.

 
Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Στελεχώνεται από έμμισθους δικηγόρους της Εταιρείας και αποτελείται από έξι (6) Υπηρεσίες:

 • Υπηρεσία Δικών
 • Υπηρεσία Αναγκαστικών Εισπράξεων
 • Υπηρεσία Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Υπηρεσία Συμβάσεων και Γνωμοδοτήσεων
 • Υπηρεσία Θεμάτων Προσωπικού
 • Υπηρεσία Γραμματείας

Η Διεύθυνση Νομικών Υπηρεσιών διεκπεραιώνει τις δικαστικές υποθέσεις της Εταιρείας, την εκπροσωπεί ενώπιον όλων των βαθμών των δικαστηρίων και πάσης φύσεως αρχών και παρέχει νομική συμβουλευτική υποστήριξη προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και όλες τις οργανωτικές μονάδες της.

Η οργάνωση και λειτουργία της Διεύθυνσης Νομικών Υπηρεσιών διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας, ο οποίος καταργεί κάθε σχετικό προγενέστερο κείμενο και Κανονισμό. 

 
Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων αναφέρεται διοικητικά και λειτουργικά στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας.

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων αποτελείται από τέσσερις (4) Υπηρεσίες:

 • Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων
 • Υπηρεσία Μετοχολογίου
 • Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων
 • Υπηρεσία Εταιρικής Υπευθυνότητας και Ιστορικού Αρχείου

Η Διεύθυνση Επικοινωνίας και Εταιρικών Σχέσεων είναι αρμόδια για το συντονισμό και υλοποίηση ενεργειών, δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων, με σκοπό την προώθηση σχέσεων μεταξύ της Εταιρείας και ενδιαφερόμενων μερών, την ευρεία προβολή του έργου της και την ανάδειξη της εταιρικής εικόνας.