ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο βασικός κορμός της διοίκησης της Εταιρείας, μετά το Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο και οχτώ Γενικές Διευθύνσεις, τις οποίες υπηρετούν στελέχη της Εταιρείας με πολυετή εμπειρία και αφοσίωση στο έργο της.

 

Γενικές Διευθύνσεις

  •  Γενική Διεύθυνση Ύδρευσης
  •  Γενική Διεύθυνση Αποχέτευσης
  •  Γενική Διεύθυνση Πελατών
  •  Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού
  •  Γενική Διεύθυνση Μετασχηματισμού
  •  Γενική Διεύθυνση Μεγάλων Έργων
  •  Γενική Διεύθυνση Οικονομικών & Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  •  Γενική Διεύθυνση Ψηφιακής Διακυβέρνησης