Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

OΡΑΜΑ

Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. με γνώμονα την προτεραιότητα στον άνθρωπο, τον σεβασμό στο περιβάλλον, την ορθολογική διαχείριση των πόρων και την ανάπτυξη και αειφορία  παρέχει  υπηρεσίες υψηλής στάθμης στον Τομέα Ύδρευσης και Αποχέτευσης σε κάθε νησί ή περιοχή της Ελλάδος.

Ο κάτοικος  και επισκέπτης έχει ανάγκη και επιθυμεί:

 • Την επάρκεια υψηλής και ελεγχόμενης ποιότητας πόσιμου νερού
 • Την ικανότητα των εγκαταστάσεων και δικτύων αποχέτευσης ώστε να εξασφαλίζονται οι ανάγκες με παράλληλη προστασία του γήινου και θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Οι παραπάνω υπηρεσίες πρέπει να εξασφαλίζονται με το ελάχιστο δυνατό κόστος αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη και αειφορία . Η υλοποίηση των παραπάνω έργων και η μετέπειτα ορθή λειτουργία τους προϋποθέτει παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας, συντήρησης και παροχής υπηρεσιών ώστε να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. προτείνει τέτοιες παρεμβάσεις που σε συνδυασμό με την εκπαίδευση και αξιοποίηση του προσωπικού θα μειώσουν τα λειτουργικά έξοδα των εγκαταστάσεων, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Για την επιτυχή υλοποίηση των παραπάνω είναι κρίσιμοι τέσσερις παράγοντες.

 • Η βούληση της τοπικής αυτοδιοίκησης
 • Ο σωστός σχεδιασμός των δράσεων σε συνάρτηση με τον χρόνο (άμεσες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες).
 • Η τυποποίηση των προδιαγραφών και του καθορισμού των αναγκών επενδύσεων
 • Η εξασφάλιση τεχνογνωσίας σε όλες τις φάσεις του εγχειρήματος και όχι μόνο στην κατασκευή.

Ο ρόλος της ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.

 • Πλήρη τεχνική στήριξη με ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου σε μελετητικό, κατασκευαστικό, διαχειριστικό και λειτουργικό επίπεδο
 • Πλήρη υποστήριξη για την ανάπτυξη σχετικών υποδομών σε νησιωτικούς  Δήμους και λοιπές περιοχές.
 • Παροχή συμβουλών για βελτιστοποίηση των υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης Νήσων ώστε να αναβαθμισθεί η ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
 • Αναπτυξιακές δράσεις όπως ανάπτυξη προδιαγραφών εκτέλεσης έργων, καθιέρωση προτύπων λειτουργίας και συντήρησης δικτύων και εγκαταστάσεων, εκπαίδευση προσωπικού κ.λ.π.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας και εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται στους λειτουργούς των δικτύων

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  

Για την επίτευξη των στόχων είναι απαραίτητο:

 • Ανάλυση και αξιολόγηση των υφισταμένων εγκαταστάσεων και δυνατοτήτων.
 • Προτάσεις βελτιστοποίησης και επέκτασης των υφισταμένων εγκαταστάσεων.
 • Προτάσεις αυτοματοποιημένων μεθόδων παρακολούθησης και λειτουργίας.
 • Εκπαίδευση προσωπικού και μεταφορά τεχνογνωσίας.
 • Εκτίμηση κόστους λειτουργίας εγκαταστάσεων.
 • Προληπτική επιθεώρηση δικτύων και εγκαταστάσεων.
 • Ενσωμάτωση στις λειτουργίες εξυπηρέτησης και σύνταξη τιμολογίου.
 • Σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.
 • Σύνταξη τεύχους διαδικασιών λειτουργίας.

ΣΤΟΧΟΙ

 • Η εξεύρεση λύσεων και πρακτικών που αναβαθμίζουν την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και ικανοποιούν τον πολίτη ποιοτικά και οικονομικά.
 • Η εφαρμογή της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας της ΕΥΔΑΠ προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
 • Η εφαρμογή νέων πρωτοποριακών τεχνικών και μεθοδολογιών ώστε να μεγιστοποιείται το παραγόμενο αποτέλεσμα ελαχιστοποιώντας τα πάγια και λειτουργικά έξοδα των δικτύων.
 • Η διασφάλιση της οικονομικής απόδοσης των δικτύων με παράλληλη ανάπτυξη διαχειριστικών μεθοδολογιών και επενδύσεων.
 • Η διασφάλιση της επάρκειας και ποιότητας του φυσικού αγαθού  «νερό»
 • Η διασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και της μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την διαχείριση και επεξεργασία των λυμάτων.
 • Η ανάκτηση και ανακύκλωση με παράλληλη συμβολή στην αποτελεσματική εφαρμογή της θεματικής στρατηγικής για την πρόληψη και την ανακύκλωση των προϊόντων επεξεργασίας  ( π.χ. για άρδευση).
 • Η συσχετισμός των παραπάνω με την βασική αρχή της αειφορίας.

Θεωρείται αυτονόητο ότι η διασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας και η βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων στο αστικό και μη αστικό περιβάλλον είναι τα κυρίαρχα ζητούμενα.

site: http://www.eydapnison.gr/

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας