Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΔΗΜΟΣ ΚΡΩΠΙΑΣ (ΚΙΤΣΙ)

 

Τίτλος Πράξης
Οριστική μελέτη Έργων Aποχέτευσης Aκάθαρτων στο Kίτσι του Δήμου Κρωπίας και Τεύχη Δημοπράτησης


Κωδικός Πράξης ΟΠΣ
5154718

Απόφαση Ένταξης
Απόφαση με αρ. πρ. 3833/11-04-2022 Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΑ, Κωδ. Απόφασης 15078 (ΑΔΑ: ΨΟΡΓ46ΜΤΛΡ-ΟΒΩ)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Χρηματοδότησης
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020"

Ταμείο Χρηματοδότησης
Ταμείο Συνοχής

Συνολική Δημόσια Δαπάνη (κατά την ένταξη)
877.237,35 €

Υποέργα της Πράξης
1. Οριστική Μελέτη Έργων Αποχέτευσης Ακαθάρτων στο Κίτσι Δήμου Κρωπίας και Τεύχη Δημοπράτησης

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας