ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

Η ΕΥΔΑΠ με γνώμονα πάντα την προστασία του περιβάλλοντης και τη διασφάλιση της ποιότητας ζωής, της υγιεινής και ασφάλειας των πολιτών, θέτει σε λειτουργία, επεκτείνει και διαρκώς αναβαθμίζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων.