ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ

H ΕΥΔΑΠ, πάντα πρωτοπόρος στην προστασία του περιβάλλοντος, έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας λυμάτων στη Μεταμόρφωση Αττικής και στη νήσο Ψυττάλεια.

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Μεταμόρφωσης (ΚΕΛΜ) λειτουργεί από το 1986. Αποτελεί τη μοναδική εγκατάσταση υποδοχής και επεξεργασίας οικιακών βοθρολυμάτων στο Νομό Αττικής, εξυπηρετώντας Δήμους και Κοινότητες που στερούνται αποχετευτικού δικτύου. Με τη λειτουργία του απαλείφθηκαν οι ανεξέλεγκτες εκκενώσεις λυμάτων, κυρίως σε ρέματα, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση και προστασία του περιβάλλοντος. Η εγκατάσταση έχει δυναμικότητα επεξεργασίας 24.000 κ. μ. βοθρολυμάτων  και 20.000 κ.μ. αστικών λυμάτων ημερησίως. Με την πλήρη επεξεργασία  των λυμάτων, το παραγόμενο νερό είναι απαλλαγμένο από το ρυπαντικό φορτίο σε ποσοστό 90%-95% και καταλήγει στη θάλασσα του Σαρωνικού εντελώς ακίνδυνο για την ισορροπία του θαλάσσιου οικοσυστήματος.

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) λειτουργεί από το 1994 και σήμερα είναι σε πλήρη λειτουργία. Η επεξεργασία λυμάτων στο ΚΕΛΨ περιλαμβάνει προεπεξεργασία, πρωτοβάθμια επεξεργασία και προχωρημένη δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου, επεξεργασία ιλύος και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΛ στην Ευρώπη και διεθνώς, με δυναμικότητα κάλυψης πληθυσμού 5.600.000 κατοίκων. Η μέση παροχή των εισερχόμενων λυμάτων  είναι της τάξεως των 730.000 κ.μ.  ημερησίως.

Η Α΄ Φάση έργων του ΚΕΛΨ λειτουργεί  από το 1994, η Β΄Φάση από το 2004, ενώ η Γ΄ και τελική Φάση έργων λειτουργεί από το 2007 με την κατασκευή της μονάδας θερμικής ξήρανσης της ιλύος.

Πώς επεξεργάζονται τα λύματα στο ΚΕΛ Ψυττάλειας;

  • Η προεπεξεργασία αρχίζει στις εγκαταστάσεις του Ακροκεράμου, με απομάκρυνση των βαρέων στερεών, εσχάρωση, εξάμμωση και απόσμηση.
  • Τα προεπεξεργασμένα λύματα μεταφέρονται με υποθαλάσσιους αγωγούς στην Ψυττάλεια.
  • Στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης συλλέγεται η πρωτοβάθμια ιλύς.
  • Με την προχωρημένη  δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με το σύστημα της ενεργού ιλύος επιτυγχάνεται απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και σημαντική ελάττωση του αζώτου.
  • Ακολουθεί χώνευση, αφυδάτωση και θερμική ξήρανση  της ιλύος.
  • Η επεξεργασμένη εκροή του ΚΕΛΨ διαχέεται  στον Σαρωνικό Κόλπο μέσω αγωγών βαθιάς διάχυσης, με μειωμένο το οργανικό φορτίο των λυμάτων κατά 93% περίπου και του αζώτου κατά 80%.

Σχεδιασμός και Υλοποίηση νέων Κέντρων Επεξεργασίας Λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο και την Ανατολική Αττική.

Το Θριάσιο Πεδίο και το θαλάσσιο περιβάλλον του είναι εδώ και χρόνια μια από τις πιο επιβαρυμένες περιβαλλοντικά ζώνες της Αττικής.

Η ΕΥΔΑΠ  ανέλαβε την κατασκευή και λειτουργία του έργου «Βασικοί Συλλεκτήρες και Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας και Διάθεσης Λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο» στην ευαίσθητη περιοχή του Θριασίου. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων, η αποκατάσταση της ισορροπίας του οικοσυστήματος στη θάλασσα της Ελευσίνας και η συμβολή γενικότερα στην αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.

Το έργο του Θριασίου Πεδίου εξυπηρετεί τις οικιστικές περιοχές των Δήμων Ελευσίνας, Ασπροπύργου και των κοινοτήτων Μάνδρας και Μαγούλας, καθώς και βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές και αποτελεί μια ολοκληρωμένη λύση σ’ ένα χρόνιο πρόβλημα των κατοίκων, αλλά και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Τα έργα Α΄ Φάσης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων στο Θριάσιο Πεδίο για την εξυπηρέτηση ισοδύναμου πληθυσμού 117.000 κατοίκων έχουν ήδη ολοκληρωθεί και προβλέπεται η τριτοβάθμια επεξεργασία των λυμάτων. Συγχρόνως, έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των κεντρικών συλλεκτήρων και του δικτύου αποχέτευσης σε συνεργασία με την αρμόδια Περιφέρεια.

Το έργο υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης  σε ποσοστό  45%, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων σε ποσοστό 15% και από πιστώσεις ΕΥΔΑΠ σε ποσοστό 40%.