ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Καταστατικό ΕΥΔΑΠ

 

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

 

Κανονισμοί

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων Δ.Σ.

Κανονισμός Ύδρευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης

Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης

Κανονισμός Εκποιήσεων

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

 

Πολιτικές

Πολιτική Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. (Απόφαση Δ.Σ. 20939/20-10-2021)

Πολιτική Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ

Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας

Πολιτική Whistleblowing

Πολιτική Εκπαίδευσης

 

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καταναλωτών

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μετόχων

Έντυπο Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών για τα Προσωπικά Δεδομένα

 

Εκθέσεις - Αναφορές

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Ετήσια Αναφορά Επιτροπής Ελέγχου 2020