ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Καταστατικό ΕΥΔΑΠ

 

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

 

Κανονισμοί

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων Δ.Σ.

Κανονισμός Ύδρευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης

Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης

Κανονισμός Εκποιήσεων

Κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής Στρατηγικής και Καινοτομίας

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

 

Πολιτικές

Πολιτική Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. (Απόφαση Δ.Σ. 20939/20-10-2021)

Πολιτική Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ

Πολιτική Αποδοχών

Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας

Πολιτική Whistleblowing

Πολιτική Εκπαίδευσης

Πολιτική για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας & της Παρενόχλησης στην Εργασία

 

Προσωπικά Δεδομένα

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καταναλωτών

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων 

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μετόχων

Δήλωση Ενημέρωσης για την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μέσω Συστήματος Βιντεοεπιτήρησης (CCTV)

Έντυπο Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών για τα Προσωπικά Δεδομένα

 

Εκθέσεις - Αναφορές

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Ετήσια Αναφορά Επιτροπής Ελέγχου 2020