ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Καταστατικό ΕΥΔΑΠ

Τροποποίηση καταστατικού 2021

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών

Κανονισμός Ύδρευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης

Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καταναλωτών

Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων 

Έντυπο Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών για τα Προσωπικά Δεδομένα

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

Πολιτική Αποδοχών

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μετόχων

Κανονισμός Εκποιήσεων

Πολιτική Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ