ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Καταστατικό ΕΥΔΑΠ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας ΕΥΔΑΠ ΑΕ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων Δ.Σ.

Κανονισμός Ύδρευσης

Κανονισμός Αποχέτευσης

Ειδικός Κανονισμός Αποχέτευσης

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Καταναλωτών

Πολιτική κατά της Διαφθοράς και της Δωροδοκίας

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την ανάθεση και εκτέλεση Δημοσίων Συμβάσεων 

Έντυπο Αιτήματος Παροχής Πληροφοριών για τα Προσωπικά Δεδομένα

Χάρτης Υποχρεώσεων Καταναλωτή

Πολιτική Αποδοχών

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου 2019

Έκθεση Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου 2020

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Μετόχων

Κανονισμός Εκποιήσεων

Πολιτική Καταλληλότητας-Υποψηφιοτήτων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΔΑΠ

Πολιτική Υποψηφιοτήτων Μελών Δ.Σ. (Απόφαση Δ.Σ. 20939/20-10-2021)

Ετήσια Αναφορά Επιτροπής Ελέγχου 2020

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

Πολιτική Whistleblowing