ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Η Ελλάδα παράγει ένα από τα πιο ποιοτικά νερά του κόσμου. Οι κύριες πηγές υδροληψίας και οι ταμιευτήρες της Ε.ΥΔ.Α.Π. βρίσκονται σε αγνές περιοχές, απαλλαγμένες από γεωργική και βιομηχανική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα η ελληνική πρωτεύουσα να τροφοδοτείται με νερό με φυσικό τρόπο που απαιτεί ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας.

Η Ε.ΥΔ.Α.Π., με υπευθυνότητα, με τεχνογνωσία και κυρίως με σταθερή ανθρωποκεντρική προσέγγιση, διαχειρίζεται με επιτυχία εδώ και δεκαετίες τον κύκλο του νερού, το οποίο και διαθέτει σε όλους τους πολίτες χωρίς διακρίσεις και το αποδίδει πίσω στο περιβάλλον καθαρό.


Όραμά μας είναι να παραμείνουμε η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη εταιρία στη διαχείριση του κύκλου του νερού, προσανατολισμένη πάντα στον Άνθρωπο και το Περιβάλλον.

Αποστολή μας είναι να παρέχουμε ποιοτικό και φθηνό πόσιμο νερό σε όλο και περισσότερους πολίτες και να το αποδίδουμε πίσω στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από την αποτελεσματική διαχείριση όλων των διαθέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και με γνώμονα τη συνεισφορά μας στην κοινωνική ευημερία.

Η στρατηγική μας είναι βασισμένη στην επίτευξη ισορροπημένης και αειφόρου ανάπτυξης προς όφελος του κοινωνικού συνόλου, των πελατών, των εργαζομένων, των μετόχων και όλων των εχόντων έννομο συμφέρον απ’ αυτήν.

Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής μας είναι:

 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία της Εταιρίας
 • Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Επέκταση του πελατολογίου - Αύξηση της γεωγραφικής κάλυψης
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
 • Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • Αξιοποίηση της τεχνολογίας και της καινοτομίας
 • Διευθέτηση του ρυθμιστικού και συμβατικού πλαισίου με το Ελληνικό Δημόσιο
 • Αυστηρή εφαρμογή και συμμόρφωση με όλα τα ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Ε.ΥΔ.Α.Π. έχει αναπτύξει ένα Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκσυγχρονισμού, οι κύριες δράσεις του οποίου είναι εστιασμένες στην:

 • Υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων οικονομικού προγραμματισμού
 • Ανασχεδίαση και απλοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων τηλελέγχου και τηλεχειρισμού για αποτελεσματική διαχείριση του δικτύου
 • Εφαρμογή κρίσιμων παρεμβάσεων στο δίκτυο για αποφυγή επαναλαμβανόμενων κοστοβόρων βλαβών
 • Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων διαχείρισης κινδύνων
 • Επέκταση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για εξυπηρέτηση των πελατών
 • Υιοθέτηση σύγχρονων συστημάτων ανάπτυξης και διαχείρισης προσωπικού
 • Εφαρμογή νέου μοντέλου συνεργασίας με τους Δήμους
 • Ενδυνάμωση της κανονιστικής συμμόρφωσης και τη λήψη σχετικών πιστοποιήσεων
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων για νέες δραστηριότητες και επέκταση σε περιοχές εκτός Αττικής