Αποδέχομαι τη χρήση cookiesΠληροφορίες για την Πολιτική Cookies
Gr
En

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Η ΕΥΔΑΠ, ως ο μεγαλύτερος πάροχος υπηρεσιών ύδρευσης, με συναίσθηση της ευθύνης της απέναντι σε εκατομμύρια καταναλωτές, μεριμνά για την άριστη ποιότητα του πόσιμου νερού. Μέσα από συνεχείς επενδύσεις σε έργα υποδομής, σε τεχνολογία και σε εκπαίδευση του ανθρώπινου κεφαλαίου της, η ΕΥΔΑΠ διασφαλίζει την ποιότητα πόσιμου νερού, από τις υψηλότερες της Ευρώπης, πάντα σε αρμονία με τις κείμενες διατάξεις. 

Σύμφωνα με το UrbanWaterAtlasforEuropeγια το 2017, που εκδίδεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο οποίο παρουσιάζονται οι καλύτερες πρακτικές στις ευρωπαϊκές πόλεις, η ΕΥΔΑΠ βαθμολογήθηκε με 10 (άριστα) αναφορικά με την ποιότητα του πόσιμου νερού για την πόλη της Αθήνας (Urban Water Atlas for Europe  2017, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, σελ.54-55).

Στη διεθνή αξιολόγηση εταιρειών ύδρευσης από τον φορέα EuropeanBenchmarking Co-operation, στην οποία η ΕΥΔΑΠ συμμετέχει κάθε χρόνο, η ποιότητα του νερού επιτυγχάνει επίδοση > 99,8%, τιμή υψηλότερη από τον μέσο όρο βαθμολογιών των εταιρειών της Δυτικής Ευρώπης που συμμετέχουν.

 

Έλεγχος Ποιότητας Νερού

Με σκοπό να διασφαλίζεται και να πιστοποιείται η άριστη ποιότητα του νερού που παρέχεται στους καταναλωτές, ο ποιοτικός έλεγχος του νερού της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνει :

  • καθημερινούς εργαστηριακούς ελέγχους ποιότητας του ακατέργαστου και πόσιμου νερού, 7 ημέρες την εβδομάδα,
  • στενή παρακολούθηση της  ποιότητας των νερών των τεσσάρων ταμιευτήρων, Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου και Ευήνου, με επιτόπιες επισκέψεις, δειγματοληψίες και αναλύσεις, τουλάχιστον οκτώ (8) φορές/έτος,
  • καθημερινές δειγματοληψίες και αναλύσεις στην ποιότητα του πόσιμου νερού στο δίκτυο ύδρευσης, για την έγκαιρη και άμεση αντιμετώπιση ενδεχόμενου προβλήματος,
  • on-line παρακολούθηση κρίσιμων ποιοτικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο νερό σε κομβικές θέσεις στα εξωτερικά υδραγωγεία, μέσω εξελιγμένων συστημάτων, που αποστέλλουν αποτελέσματα σε πραγματικό χρόνο με τηλεμετρία και έγκαιρες ειδοποιήσεις σε περιπτώσεις ακραίων τιμών.
  • on-line παρακολούθηση του υπολειμματικού χλωρίου σε επιλεγμένες δεξαμενές του δικτύου ύδρευσης.
  • «έξυπνα», ενεργειακά αυτόνομα και φιλικά προς το περιβάλλον συστήματα, με σκοπό την παρακολούθηση, σε πραγματικό χρόνο, ποιοτικών παραμέτρων στο δίκτυο ύδρευσης, καθώς και την έγκαιρη προειδοποίηση και πρόληψη πιθανών προβλημάτων.

Οι έλεγχοι που διενεργούνται, ιδιαίτερα στο πόσιμο νερό, υπερκαλύπτουν τις συχνότητες βάσει νομοθετικής απαίτησης.

Ο αριθμός των δειγμάτων πόσιμου νερού που εξετάζονται για μικροβιολογικές παραμέτρους ξεπερνά τις 9.000 ετησίως έναντι των 3.300 που επιβάλλονται από τη Νομοθεσία.  

Εργαστήρια Ελέγχου Ποιότητας Νερού

Η ΕΥΔΑΠ διαθέτει διαπιστευμένα εργαστήρια στο Γαλάτσι και τις Αχαρνές καθώς και εργαστήρια για τον έλεγχο των ενδιάμεσων σταδίων της επεξεργασίας νερού, εγκατεστημένα σε κάθε μία από τις τέσσερις Μονάδες Επεξεργασίας Νερού.

Στα εργαστήρια της ΕΥΔΑΠ εφαρμόζονται οι πλέον σύγχρονες αναλυτικές μέθοδοι, προκειμένου να επιτυγχάνεται υψηλή ευαισθησία, ακρίβεια και ορθότητα μέτρησης.

Μεταξύ των τεχνικών αυτών περιλαμβάνονται αυτόματη φωτομετρική ανάλυση, ιοντική χρωματογραφία, υγρή χρωματογραφία UHPLC-HRMS q-TOF καθώς και HPLC με ανιχνευτές φθορισμού και UV, αέρια χρωματογραφία με ανιχνευτές MS/MS«τριπλού τετραπόλου», ECD, FID καιολφατομετρία, φασματομετρία ICP-MS, φασματοσκοπία πλάσματος με ανιχνευτή εκπομπής, onlineέλεγχος τοξικότητας με οργανισμούς Daphnia, κ.ά.

Πιστοποιήσεις

Ήδη από το 2005, τα Χημικά Εργαστήρια Γαλατσίου και Αχαρνών, καθώς καιτο Μικροβιολογικό Εργαστήριο είναιδιαπιστευμένα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) για τη διενέργεια δοκιμών για τον προσδιορισμό χημικών και μικροβιολογικών παραμέτρων στο ανεπεξέργαστο και πόσιμο νερό (Αρ. Πιστοποιητικού 192).

Το πεδίο διαπίστευσης περιλαμβάνει75 συνολικά τύπους δοκιμών / παραμέτρους για το πόσιμο και επιφανειακό νερό, καθώς και για τη δειγματοληψία.

Διαχείριση Παραπόνων -Ενημέρωση Καταναλωτών

Η ΕΥΔΑΠ δίνει απόλυτη προτεραιότητα στη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης για το σύνολο του καταναλωτικού κοινού. Έχει θεσπίσει τετραψήφια τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας (1022) για την καταγραφή και ταχεία αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων ποιότητας που ενδέχεται να αναφερθούν από το καταναλωτικό κοινό. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ανταπόκριση της ΕΥΔΑΠ είναι άμεση και το πολύ εντός 24 ωρών.

Η ΕΥΔΑΠ φροντίζει συστηματικά για την ενημέρωση των καταναλωτών ως προς την ποιότητα του νερού με τους παρακάτω τρόπους:

  • σε ετήσια βάση εξάγονται οι μέσες τιμές όλων των παραμέτρων που προσδιορίζονται. Οι τιμές αυτές αναρτώνται στην ιστοθέση της Εταιρείας, ώστε να έχει πρόσβαση σε αυτές κάθε ενδιαφερόμενος.
  • απαντά γραπτώς, παρέχοντας ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του νερού, σε κάθε αίτημα καταναλωτή. Στην πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων οι απαντήσεις περιλαμβάνουν εκθέσεις αποτελεσμάτων δειγμάτων που έχουν ληφθεί από βρύσες εντός των ακινήτων των ενδιαφερόμενων.
  • τα στοιχεία ποιότητας του νερού του δικτύου ύδρευσης ΕΥΔΑΠ αποστέλλονται συστηματικά στο Υπουργείο Υγείας.
Επίδοση

Όπως τεκμηριώνεται από τα αποτελέσματα περίπου 170.000 προσδιορισμών σε περίπου 10.000 δείγματα πόσιμου και 2.000 δείγματα ανεπεξέργαστου νερού ετησίως,η ΕΥΔΑΠ πιστοποιεί διαρκώς ότι το νερό της Αθήνας είναι άριστης ποιότητας και ένα από τα καλύτερα της Ευρώπης.

Τα αποτελέσματα των αναλύσεων πιστοποιούν ότι η ποιότητα του πόσιμου νερού της ΕΥΔΑΠ ανταποκρίνεται στις νομοθετικές απαιτήσεις της ΚΥΑ Γ1(δ)/ΓΠ οικ.67322/2017 «Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει).

Κατεβάστε την εφαρμογή μας
Google Play app link Apple store app link
Ακολουθήστε μας