ΕΓΓΡΑΦΗ

Επωνυμία: *
ΑΦΜ: *
Δηλώνουμε ότι ορίζουμε τον κατωτέρω αναφερόμενο εκπρόσωπό μας ως υπεύθυνο της παρακολούθησης των καταναλώσεών μας και δεσμευόμαστε να σας γνωρίσουμε εγκαίρως οποιαδήποτε σχετική αλλαγή.

Εκπρόσωπος
Όνομα: *
Επώνυμο: *
Τηλέφωνο: *
e-mail: *
Επιθυμούμε να εγγραφούμε στην υπηρεσία παρακολούθησης καταναλώσεων μέσω της Ιστοθέσης σας για τις παρακάτω παροχές με ΑΜ ΕΥΔΑΠ:
ΑΜ Παροχών: *
Πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες που βλέπετε στην εικόνα (κεφαλαία, λατινικοί χαρακτήρες)